تور کیش لحظه آخری - هوایی


دوتخته

995,000 تومان

یک تخته

1,200,000 تومان

کودک با تخت

895,000 تومان

کودک بدون تخت

875,000 تومان

دوتخته

995,000 تومان

یک تخته

1,200,000 تومان

کودک با تخت

895,000 تومان

کودک بدون تخت

875,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,080,000 تومان

یک تخته

1,220,000 تومان

کودک با تخت

976,000 تومان

کودک بدون تخت

930,000 تومان

دوتخته

1,080,000 تومان

یک تخته

1,220,000 تومان

کودک با تخت

976,000 تومان

کودک بدون تخت

930,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,100,000 تومان

یک تخته

1,250,000 تومان

کودک با تخت

1,000,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان

دوتخته

1,100,000 تومان

یک تخته

1,250,000 تومان

کودک با تخت

1,000,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,180,000 تومان

یک تخته

1,320,000 تومان

کودک با تخت

10,480,000 تومان

کودک بدون تخت

910,000 تومان

دوتخته

1,180,000 تومان

یک تخته

1,320,000 تومان

کودک با تخت

10,480,000 تومان

کودک بدون تخت

910,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,200,000 تومان

یک تخته

1,340,000 تومان

کودک با تخت

1,050,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان

دوتخته

1,200,000 تومان

یک تخته

1,340,000 تومان

کودک با تخت

1,050,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,200,000 تومان

یک تخته

1,350,000 تومان

کودک با تخت

1,050,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان

دوتخته

1,200,000 تومان

یک تخته

1,350,000 تومان

کودک با تخت

1,050,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,200,000 تومان

یک تخته

1,330,000 تومان

کودک با تخت

1,030,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان

دوتخته

1,200,000 تومان

یک تخته

1,330,000 تومان

کودک با تخت

1,030,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,200,000 تومان

یک تخته

1,350,000 تومان

کودک با تخت

1,040,000 تومان

کودک بدون تخت

930,000 تومان

دوتخته

1,200,000 تومان

یک تخته

1,350,000 تومان

کودک با تخت

1,040,000 تومان

کودک بدون تخت

930,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,210,000 تومان

یک تخته

1,510,000 تومان

کودک با تخت

1,180,000 تومان

کودک بدون تخت

910,000 تومان

دوتخته

1,210,000 تومان

یک تخته

1,510,000 تومان

کودک با تخت

1,180,000 تومان

کودک بدون تخت

910,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,230,000 تومان

یک تخته

1,530,000 تومان

کودک با تخت

1,200,000 تومان

کودک بدون تخت

930,000 تومان

دوتخته

1,230,000 تومان

یک تخته

1,530,000 تومان

کودک با تخت

1,200,000 تومان

کودک بدون تخت

930,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,250,000 تومان

یک تخته

1,550,000 تومان

کودک با تخت

1,200,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان

دوتخته

1,250,000 تومان

یک تخته

1,550,000 تومان

کودک با تخت

1,200,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,250,000 تومان

یک تخته

1,550,000 تومان

کودک با تخت

1,200,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان

دوتخته

1,250,000 تومان

یک تخته

1,550,000 تومان

کودک با تخت

1,200,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,270,000 تومان

یک تخته

1,590,000 تومان

کودک با تخت

1,200,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان

دوتخته

1,270,000 تومان

یک تخته

1,590,000 تومان

کودک با تخت

1,200,000 تومان

کودک بدون تخت

950,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,280,000 تومان

یک تخته

1,610,000 تومان

کودک با تخت

1,200,000 تومان

کودک بدون تخت

970,000 تومان

دوتخته

1,280,000 تومان

یک تخته

1,610,000 تومان

کودک با تخت

1,200,000 تومان

کودک بدون تخت

970,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,310,000 تومان

یک تخته

1,650,000 تومان

کودک با تخت

1,210,000 تومان

کودک بدون تخت

970,000 تومان

دوتخته

1,310,000 تومان

یک تخته

1,650,000 تومان

کودک با تخت

1,210,000 تومان

کودک بدون تخت

970,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,410,000 تومان

یک تخته

1,850,000 تومان

کودک با تخت

1,310,000 تومان

کودک بدون تخت

970,000 تومان

دوتخته

1,410,000 تومان

یک تخته

1,850,000 تومان

کودک با تخت

1,310,000 تومان

کودک بدون تخت

970,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,640,000 تومان

یک تخته

2,300,000 تومان

کودک با تخت

1,540,000 تومان

کودک بدون تخت

970,000 تومان

دوتخته

1,640,000 تومان

یک تخته

2,300,000 تومان

کودک با تخت

1,540,000 تومان

کودک بدون تخت

970,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,750,000 تومان

یک تخته

2,530,000 تومان

کودک با تخت

1,650,000 تومان

کودک بدون تخت

970,000 تومان

دوتخته

1,750,000 تومان

یک تخته

2,530,000 تومان

کودک با تخت

1,650,000 تومان

کودک بدون تخت

970,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,770,000 تومان

یک تخته

2,570,000 تومان

کودک با تخت

1,670,000 تومان

کودک بدون تخت

970,000 تومان

دوتخته

1,770,000 تومان

یک تخته

2,570,000 تومان

کودک با تخت

1,670,000 تومان

کودک بدون تخت

970,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,770,000 تومان

یک تخته

2,570,000 تومان

کودک با تخت

1,670,000 تومان

کودک بدون تخت

970,000 تومان

دوتخته

1,770,000 تومان

یک تخته

2,570,000 تومان

کودک با تخت

1,670,000 تومان

کودک بدون تخت

970,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

1,770,000 تومان

یک تخته

2,570,000 تومان

کودک با تخت

1,670,000 تومان

کودک بدون تخت

970,000 تومان

دوتخته

1,770,000 تومان

یک تخته

2,570,000 تومان

کودک با تخت

1,670,000 تومان

کودک بدون تخت

970,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,200,000 تومان

یک تخته

3,420,000 تومان

کودک با تخت

2,095,000 تومان

کودک بدون تخت

970,000 تومان

دوتخته

2,200,000 تومان

یک تخته

3,420,000 تومان

کودک با تخت

2,095,000 تومان

کودک بدون تخت

970,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,520,000 تومان

یک تخته

4,060,000 تومان

کودک با تخت

2,420,000 تومان

کودک بدون تخت

980,000 تومان

دوتخته

2,520,000 تومان

یک تخته

4,060,000 تومان

کودک با تخت

2,420,000 تومان

کودک بدون تخت

980,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

3,610,000 تومان

یک تخته

6,240,000 تومان

کودک با تخت

3,510,000 تومان

کودک بدون تخت

980,000 تومان

دوتخته

3,610,000 تومان

یک تخته

6,240,000 تومان

کودک با تخت

3,510,000 تومان

کودک بدون تخت

980,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

3,900,000 تومان

یک تخته

6,820,000 تومان

کودک با تخت

3,800,000 تومان

کودک بدون تخت

980,000 تومان

دوتخته

3,900,000 تومان

یک تخته

6,820,000 تومان

کودک با تخت

3,800,000 تومان

کودک بدون تخت

980,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

  • شروع سفر: تهران - هر روز

    تهران
    تاریخ پرواز: هر روز
    زاگرس
    هواپیمایی: زاگرس
  • کیش - 2 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

اصل شناسنامه و کارت ملی برای تورهای داخلی الزامی می باشد.
 
 

خدمات آژانس

استقبال فرودگاهی 50% تخفیف پارک دلفین ورودی سافاری رایگان 
*سینما رایگان 
*شهربازی رایگان 
*تخفیف تفریحات دریایی

 

سایر توضیحات

 

 

سایر تورها

امتیاز 4.9 از 5 | از بین 86 امتیاز دهنده به تور کیش لحظه آخری - هوایی

سوالات متداول