تور بدروم تابستان 1401


دوتخته

11,890,000 تومان

یک تخته

14,090,000 تومان

کودک با تخت

9,590,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان

دوتخته

11,890,000 تومان

یک تخته

14,090,000 تومان

کودک با تخت

9,590,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

12,890,000 تومان

یک تخته

1,559,000 تومان

کودک با تخت

10,090,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان

دوتخته

12,890,000 تومان

یک تخته

1,559,000 تومان

کودک با تخت

10,090,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

13,490,000 تومان

یک تخته

16,690,000 تومان

کودک با تخت

10,390,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان

دوتخته

13,490,000 تومان

یک تخته

16,690,000 تومان

کودک با تخت

10,390,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

13,490,000 تومان

یک تخته

16,690,000 تومان

کودک با تخت

10,390,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان

دوتخته

13,490,000 تومان

یک تخته

16,690,000 تومان

کودک با تخت

10,390,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

14,190,000 تومان

یک تخته

17,690,000 تومان

کودک با تخت

10,790,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان

دوتخته

14,190,000 تومان

یک تخته

17,690,000 تومان

کودک با تخت

10,790,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

14,390,000 تومان

یک تخته

17,890,000 تومان

کودک با تخت

10,890,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان

دوتخته

14,390,000 تومان

یک تخته

17,890,000 تومان

کودک با تخت

10,890,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

14,390,000 تومان

یک تخته

17,890,000 تومان

کودک با تخت

10,890,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان

دوتخته

14,390,000 تومان

یک تخته

17,890,000 تومان

کودک با تخت

10,890,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

15,690,000 تومان

یک تخته

19,890,000 تومان

کودک با تخت

11,490,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان

دوتخته

15,690,000 تومان

یک تخته

19,890,000 تومان

کودک با تخت

11,490,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

16,590,000 تومان

یک تخته

21,190,000 تومان

کودک با تخت

11,990,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان

دوتخته

16,590,000 تومان

یک تخته

21,190,000 تومان

کودک با تخت

11,990,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

16,890,000 تومان

یک تخته

21,690,000 تومان

کودک با تخت

12,090,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان

دوتخته

16,890,000 تومان

یک تخته

21,690,000 تومان

کودک با تخت

12,090,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

16,890,000 تومان

یک تخته

21,690,000 تومان

کودک با تخت

12,090,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان

دوتخته

16,890,000 تومان

یک تخته

21,690,000 تومان

کودک با تخت

12,090,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

17,890,000 تومان

یک تخته

23,190,000 تومان

کودک با تخت

12,590,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان

دوتخته

17,890,000 تومان

یک تخته

23,190,000 تومان

کودک با تخت

12,590,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

18,390,000 تومان

یک تخته

23,990,000 تومان

کودک با تخت

12,890,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان

دوتخته

18,390,000 تومان

یک تخته

23,990,000 تومان

کودک با تخت

12,890,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

19,090,000 تومان

یک تخته

24,990,000 تومان

کودک با تخت

13,190,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان

دوتخته

19,090,000 تومان

یک تخته

24,990,000 تومان

کودک با تخت

13,190,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

20,290,000 تومان

یک تخته

26,690,000 تومان

کودک با تخت

13,790,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان

دوتخته

20,290,000 تومان

یک تخته

26,690,000 تومان

کودک با تخت

13,790,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

20,390,000 تومان

یک تخته

33,490,000 تومان

کودک با تخت

13,890,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان

دوتخته

20,390,000 تومان

یک تخته

33,490,000 تومان

کودک با تخت

13,890,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

20,590,000 تومان

یک تخته

27,190,000 تومان

کودک با تخت

13,990,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان

دوتخته

20,590,000 تومان

یک تخته

27,190,000 تومان

کودک با تخت

13,990,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

21,590,000 تومان

یک تخته

28,690,000 تومان

کودک با تخت

14,490,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان

دوتخته

21,590,000 تومان

یک تخته

28,690,000 تومان

کودک با تخت

14,490,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

22,090,000 تومان

یک تخته

30,990,000 تومان

کودک با تخت

14,690,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان

دوتخته

22,090,000 تومان

یک تخته

30,990,000 تومان

کودک با تخت

14,690,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

22,090,000 تومان

یک تخته

29,490,000 تومان

کودک با تخت

14,690,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان

دوتخته

22,090,000 تومان

یک تخته

29,490,000 تومان

کودک با تخت

14,690,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

22,290,000 تومان

یک تخته

29,790,000 تومان

کودک با تخت

14,790,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان

دوتخته

22,290,000 تومان

یک تخته

29,790,000 تومان

کودک با تخت

14,790,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

24,290,000 تومان

یک تخته

31,090,000 تومان

کودک با تخت

174,900,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان

دوتخته

24,290,000 تومان

یک تخته

31,090,000 تومان

کودک با تخت

174,900,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

24,590,000 تومان

یک تخته

33,290,000 تومان

کودک با تخت

15,990,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان

دوتخته

24,590,000 تومان

یک تخته

33,290,000 تومان

کودک با تخت

15,990,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

30,090,000 تومان

یک تخته

39,890,000 تومان

کودک با تخت

20,390,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان

دوتخته

30,090,000 تومان

یک تخته

39,890,000 تومان

کودک با تخت

20,390,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

33,990,000 تومان

یک تخته

45,690,000 تومان

کودک با تخت

22,390,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان

دوتخته

33,990,000 تومان

یک تخته

45,690,000 تومان

کودک با تخت

22,390,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

33,990,000 تومان

یک تخته

45,690,000 تومان

کودک با تخت

22,390,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان

دوتخته

33,990,000 تومان

یک تخته

45,690,000 تومان

کودک با تخت

22,390,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

35,090,000 تومان

یک تخته

59,490,000 تومان

کودک با تخت

22,890,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان

دوتخته

35,090,000 تومان

یک تخته

59,490,000 تومان

کودک با تخت

22,890,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

40,790,000 تومان

یک تخته

61,590,000 تومان

کودک با تخت

22,990,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان

دوتخته

40,790,000 تومان

یک تخته

61,590,000 تومان

کودک با تخت

22,990,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

50,690,000 تومان

یک تخته

70,490,000 تومان

کودک با تخت

30,890,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان

دوتخته

50,690,000 تومان

یک تخته

70,490,000 تومان

کودک با تخت

30,890,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

54,690,000 تومان

یک تخته

76,490,000 تومان

کودک با تخت

32,890,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان

دوتخته

54,690,000 تومان

یک تخته

76,490,000 تومان

کودک با تخت

32,890,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

83,490,000 تومان

یک تخته

141,390,000 تومان

کودک با تخت

47,290,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان

دوتخته

83,490,000 تومان

یک تخته

141,390,000 تومان

کودک با تخت

47,290,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

119,090,000 تومان

یک تخته

22,709,000 تومان

کودک با تخت

65,090,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان

دوتخته

119,090,000 تومان

یک تخته

22,709,000 تومان

کودک با تخت

65,090,000 تومان

کودک بدون تخت

9,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - هر روز

  تهران
  تاریخ پرواز: هر روز
  سان اکسپرس
  هواپیمایی: سان اکسپرس
 • بدروم - 6 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

اصل شناسنامه و کارت ملی برای تور قشم  تیر ماه الزامی می باشد.

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.9 از 5 | از بین 16 امتیاز دهنده به تور بدروم تابستان 1401

سوالات متداول