تور آنتالیا با پرواز ترکیش


هتل belkon club hotel antalya

هتل belkon club hotel antalya


خدمات كامل

دوتخته

15,090,000 تومان

یک تخته

17,390,000 تومان

کودک با تخت

12,890,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

15,090,000 تومان

یک تخته

17,390,000 تومان

کودک با تخت

12,890,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل cender antalya

هتل cender antalya


خدمات كامل

دوتخته

16,190,000 تومان

یک تخته

18,890,000 تومان

کودک با تخت

13,490,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

16,190,000 تومان

یک تخته

18,890,000 تومان

کودک با تخت

13,490,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل simena kemer

هتل simena kemer


خدمات كامل

دوتخته

16,590,000 تومان

یک تخته

20,590,000 تومان

کودک با تخت

13,690,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

16,590,000 تومان

یک تخته

20,590,000 تومان

کودک با تخت

13,690,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل wyndham garden antalya

هتل wyndham garden antalya


خدمات كامل

دوتخته

19,790,000 تومان

یک تخته

24,290,000 تومان

کودک با تخت

15,290,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

19,790,000 تومان

یک تخته

24,290,000 تومان

کودک با تخت

15,290,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل ramada resort antalya

هتل ramada resort antalya


خدمات كامل

دوتخته

20,190,000 تومان

یک تخته

24,790,000 تومان

کودک با تخت

15,490,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

20,190,000 تومان

یک تخته

24,790,000 تومان

کودک با تخت

15,490,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل transatlantik antalya

هتل transatlantik antalya


خدمات كامل

دوتخته

20,490,000 تومان

یک تخته

28,290,000 تومان

کودک با تخت

15,690,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

20,490,000 تومان

یک تخته

28,290,000 تومان

کودک با تخت

15,690,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل grand park lara antalya

هتل grand park lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

21,190,000 تومان

یک تخته

28,490,000 تومان

کودک با تخت

15,990,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

21,190,000 تومان

یک تخته

28,490,000 تومان

کودک با تخت

15,990,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل crystal waterworld resort belek antalya

هتل crystal waterworld resort belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

21,990,000 تومان

یک تخته

33,090,000 تومان

کودک با تخت

16,390,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

21,990,000 تومان

یک تخته

33,090,000 تومان

کودک با تخت

16,390,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل amara premier palace antalya

هتل amara premier palace antalya


خدمات كامل

دوتخته

22,490,000 تومان

یک تخته

30,690,000 تومان

کودک با تخت

16,690,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

22,490,000 تومان

یک تخته

30,690,000 تومان

کودک با تخت

16,690,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل orange county kemer antalya

هتل orange county kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

23,190,000 تومان

یک تخته

35,590,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

23,190,000 تومان

یک تخته

35,590,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل asteria kremlin palace antalya

هتل asteria kremlin palace antalya


خدمات كامل

دوتخته

23,790,000 تومان

یک تخته

31,490,000 تومان

کودک با تخت

17,290,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

23,790,000 تومان

یک تخته

31,490,000 تومان

کودک با تخت

17,290,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل baia kemer club

هتل baia kemer club


خدمات كامل

دوتخته

23,790,000 تومان

یک تخته

30,190,000 تومان

کودک با تخت

17,290,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

23,790,000 تومان

یک تخته

30,190,000 تومان

کودک با تخت

17,290,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل adalya elite antalya

هتل adalya elite antalya


خدمات كامل

دوتخته

27,390,000 تومان

یک تخته

37,290,000 تومان

کودک با تخت

19,090,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

27,390,000 تومان

یک تخته

37,290,000 تومان

کودک با تخت

19,090,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل sherwood ex lara antalya

هتل sherwood ex lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

27,690,000 تومان

یک تخته

36,190,000 تومان

کودک با تخت

19,290,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

27,690,000 تومان

یک تخته

36,190,000 تومان

کودک با تخت

19,290,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل ic green palace antalya

هتل ic green palace antalya


خدمات كامل

دوتخته

28,790,000 تومان

یک تخته

46,790,000 تومان

کودک با تخت

19,790,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

28,790,000 تومان

یک تخته

46,790,000 تومان

کودک با تخت

19,790,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل royal wings lara antalya

هتل royal wings lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

28,790,000 تومان

یک تخته

37,790,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

28,790,000 تومان

یک تخته

37,790,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل bellis deluxe belek antalya

هتل bellis deluxe belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

28,790,000 تومان

یک تخته

46,790,000 تومان

کودک با تخت

19,790,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

28,790,000 تومان

یک تخته

46,790,000 تومان

کودک با تخت

19,790,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل titanic beach lara antalya

هتل titanic beach lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

30,590,000 تومان

یک تخته

40,490,000 تومان

کودک با تخت

20,690,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

30,590,000 تومان

یک تخته

40,490,000 تومان

کودک با تخت

20,690,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل titanic deluxe golf belek antalya

هتل titanic deluxe golf belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

33,490,000 تومان

یک تخته

44,790,000 تومان

کودک با تخت

22,090,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

33,490,000 تومان

یک تخته

44,790,000 تومان

کودک با تخت

22,090,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل royal holiday palace antalya

هتل royal holiday palace antalya


خدمات كامل

دوتخته

33,490,000 تومان

یک تخته

44,790,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

33,490,000 تومان

یک تخته

44,790,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل voyage belek golf & spa antalya

هتل voyage belek golf & spa antalya


خدمات كامل

دوتخته

33,790,000 تومان

یک تخته

52,290,000 تومان

کودک با تخت

22,290,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

33,790,000 تومان

یک تخته

52,290,000 تومان

کودک با تخت

22,290,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل delphin be grand resort lara antalya

هتل delphin be grand resort lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

35,090,000 تومان

یک تخته

47,290,000 تومان

کودک با تخت

22,990,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

35,090,000 تومان

یک تخته

47,290,000 تومان

کودک با تخت

22,990,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل royal adam eve antalya

هتل royal adam eve antalya


خدمات كامل

دوتخته

35,990,000 تومان

یک تخته

48,590,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

35,990,000 تومان

یک تخته

48,590,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل delphin imperial lara antalya

هتل delphin imperial lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

35,990,000 تومان

یک تخته

48,590,000 تومان

کودک با تخت

23,390,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

35,990,000 تومان

یک تخته

48,590,000 تومان

کودک با تخت

23,390,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل rixos sungate antalya

هتل rixos sungate antalya


خدمات كامل

دوتخته

35,990,000 تومان

یک تخته

58,690,000 تومان

کودک با تخت

23,390,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

35,990,000 تومان

یک تخته

58,690,000 تومان

کودک با تخت

23,390,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل titanic mardan palace antalya

هتل titanic mardan palace antalya


خدمات كامل

دوتخته

42,990,000 تومان

یک تخته

59,090,000 تومان

کودک با تخت

26,890,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

42,990,000 تومان

یک تخته

59,090,000 تومان

کودک با تخت

26,890,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل barut lara antalya

هتل barut lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

43,590,000 تومان

یک تخته

59,890,000 تومان

کودک با تخت

27,190,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

43,590,000 تومان

یک تخته

59,890,000 تومان

کودک با تخت

27,190,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل selectum luxury resort belek antalya

هتل selectum luxury resort belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

43,690,000 تومان

یک تخته

63,490,000 تومان

کودک با تخت

27,290,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

43,690,000 تومان

یک تخته

63,490,000 تومان

کودک با تخت

27,290,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل the land of legends belek antalya

هتل the land of legends belek antalya


با صبحانه

دوتخته

46,790,000 تومان

یک تخته

82,790,000 تومان

کودک با تخت

28,790,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

46,790,000 تومان

یک تخته

82,790,000 تومان

کودک با تخت

28,790,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل regnum carya antalya

هتل regnum carya antalya


خدمات كامل

دوتخته

53,090,000 تومان

یک تخته

86,890,000 تومان

کودک با تخت

31,990,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

53,090,000 تومان

یک تخته

86,890,000 تومان

کودک با تخت

31,990,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل rixos premium belek antalya

هتل rixos premium belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

55,790,000 تومان

یک تخته

96,290,000 تومان

کودک با تخت

33,290,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

55,790,000 تومان

یک تخته

96,290,000 تومان

کودک با تخت

33,290,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل maxx royal kemer antalya

هتل maxx royal kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

73,790,000 تومان

یک تخته

124,190,000 تومان

کودک با تخت

42,290,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

73,790,000 تومان

یک تخته

124,190,000 تومان

کودک با تخت

42,290,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

سایر تورها

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران -

  تهران
  تاریخ پرواز:
  ترکیش
  هواپیمایی: ترکیش
 • آنتالیا - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • 2 دوز واکسن و گذشت 14 روز از دوز دوم
 • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 • تست پی سی آر الزامیست
 • کارت واکسن دیجیتال انگلیسی

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

سایر توضیحات

امتیاز 4.3 از 5 | از بین 33 امتیاز دهنده به تور آنتالیا با پرواز ترکیش

سوالات متداول