تور آنتالیا از اصفهان


هتل melodi kemer antalya

هتل melodi kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

20,810,000 تومان

یک تخته

22,210,000 تومان

کودک با تخت

20,210,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان

دوتخته

20,810,000 تومان

یک تخته

22,210,000 تومان

کودک با تخت

20,210,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان
هتل palmet family lara antalya

هتل palmet family lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

26,810,000 تومان

یک تخته

33,410,000 تومان

کودک با تخت

23,210,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان

دوتخته

26,810,000 تومان

یک تخته

33,410,000 تومان

کودک با تخت

23,210,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان
هتل amon belek antalya

هتل amon belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

32,810,000 تومان

یک تخته

46,710,000 تومان

کودک با تخت

23,210,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان

دوتخته

32,810,000 تومان

یک تخته

46,710,000 تومان

کودک با تخت

23,210,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان
هتل transatlantik antalya

هتل transatlantik antalya


خدمات كامل

دوتخته

33,110,000 تومان

یک تخته

44,810,000 تومان

کودک با تخت

26,310,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان

دوتخته

33,110,000 تومان

یک تخته

44,810,000 تومان

کودک با تخت

26,310,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان
هتل wyndham garden antalya

هتل wyndham garden antalya


خدمات كامل

دوتخته

33,910,000 تومان

یک تخته

41,510,000 تومان

کودک با تخت

26,710,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان

دوتخته

33,910,000 تومان

یک تخته

41,510,000 تومان

کودک با تخت

26,710,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان
هتل grand park lara antalya

هتل grand park lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

34,410,000 تومان

یک تخته

45,410,000 تومان

کودک با تخت

26,910,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان

دوتخته

34,410,000 تومان

یک تخته

45,410,000 تومان

کودک با تخت

26,910,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان
هتل crystal waterworld resort belek antalya

هتل crystal waterworld resort belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

36,810,000 تومان

یک تخته

54,410,000 تومان

کودک با تخت

28,110,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان

دوتخته

36,810,000 تومان

یک تخته

54,410,000 تومان

کودک با تخت

28,110,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان
هتل aquaworld belek antalya

هتل aquaworld belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

37,010,000 تومان

یک تخته

55,210,000 تومان

کودک با تخت

28,310,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان

دوتخته

37,010,000 تومان

یک تخته

55,210,000 تومان

کودک با تخت

28,310,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان
هتل asteria kremlin palace antalya

هتل asteria kremlin palace antalya


خدمات كامل

دوتخته

38,410,000 تومان

یک تخته

50,410,000 تومان

کودک با تخت

29,010,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان

دوتخته

38,410,000 تومان

یک تخته

50,410,000 تومان

کودک با تخت

29,010,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان
هتل aska lara antalya

هتل aska lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

39,410,000 تومان

یک تخته

49,810,000 تومان

کودک با تخت

29,510,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان

دوتخته

39,410,000 تومان

یک تخته

49,810,000 تومان

کودک با تخت

29,510,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان
هتل orange county belek antalya

هتل orange county belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

40,410,000 تومان

یک تخته

62,110,000 تومان

کودک با تخت

30,010,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان

دوتخته

40,410,000 تومان

یک تخته

62,110,000 تومان

کودک با تخت

30,010,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان
هتل orange county kemer antalya

هتل orange county kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

41,210,000 تومان

یک تخته

63,810,000 تومان

کودک با تخت

30,010,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان

دوتخته

41,210,000 تومان

یک تخته

63,810,000 تومان

کودک با تخت

30,010,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان
هتل miracle resort lara antalya

هتل miracle resort lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

46,410,000 تومان

یک تخته

67,410,000 تومان

کودک با تخت

33,010,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان

دوتخته

46,410,000 تومان

یک تخته

67,410,000 تومان

کودک با تخت

33,010,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان
هتل royal wings lara antalya

هتل royal wings lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

47,410,000 تومان

یک تخته

61,760,000 تومان

کودک با تخت

33,010,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان

دوتخته

47,410,000 تومان

یک تخته

61,760,000 تومان

کودک با تخت

33,010,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان
هتل titanic deluxe golf belek antalya

هتل titanic deluxe golf belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

49,410,000 تومان

یک تخته

65,010,000 تومان

کودک با تخت

34,510,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان

دوتخته

49,410,000 تومان

یک تخته

65,010,000 تومان

کودک با تخت

34,510,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان
هتل delphin be grand resort lara antalya

هتل delphin be grand resort lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

53,110,000 تومان

یک تخته

70,210,000 تومان

کودک با تخت

36,310,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان

دوتخته

53,110,000 تومان

یک تخته

70,210,000 تومان

کودک با تخت

36,310,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان
هتل adam eve belek antalya

هتل adam eve belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

55,810,000 تومان

یک تخته

74,410,000 تومان

کودک با تخت

36,310,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان

دوتخته

55,810,000 تومان

یک تخته

74,410,000 تومان

کودک با تخت

36,310,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان
هتل delphin imperial lara antalya

هتل delphin imperial lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

57,410,000 تومان

یک تخته

76,510,000 تومان

کودک با تخت

38,410,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان

دوتخته

57,410,000 تومان

یک تخته

76,510,000 تومان

کودک با تخت

38,410,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان
هتل rixos sungate antalya

هتل rixos sungate antalya


خدمات كامل

دوتخته

57,410,000 تومان

یک تخته

92,410,000 تومان

کودک با تخت

38,510,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان

دوتخته

57,410,000 تومان

یک تخته

92,410,000 تومان

کودک با تخت

38,510,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان
هتل selectum luxury resort belek antalya

هتل selectum luxury resort belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

59,410,000 تومان

یک تخته

83,910,000 تومان

کودک با تخت

39,510,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان

دوتخته

59,410,000 تومان

یک تخته

83,910,000 تومان

کودک با تخت

39,510,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان
هتل titanic mardan palace antalya

هتل titanic mardan palace antalya


خدمات كامل

دوتخته

65,810,000 تومان

یک تخته

89,310,000 تومان

کودک با تخت

42,710,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان

دوتخته

65,810,000 تومان

یک تخته

89,310,000 تومان

کودک با تخت

42,710,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان
 هتل maxx royal belek golf resort antalya

هتل maxx royal belek golf resort antalya


خدمات كامل

دوتخته

85,810,000 تومان

یک تخته

139,410,000 تومان

کودک با تخت

52,710,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان

دوتخته

85,810,000 تومان

یک تخته

139,410,000 تومان

کودک با تخت

52,710,000 تومان

کودک بدون تخت

18,000,000 تومان

سایر تورها

اطلاعات تور

 • شروع سفر: اصفهان -

  اصفهان
  تاریخ پرواز:
  کرندون
  هواپیمایی: کرندون
 • آنتالیا - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • 2 دوز واکسن و گذشت 14 روز از دوز دوم
 • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 • کارت واکسن دیجیتال انگلیسی یا نتیجه منفی تست پی سی آر
 

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

سایر توضیحات

امتیاز 4.4 از 5 | از بین 38 امتیاز دهنده به تور آنتالیا از اصفهان

سوالات متداول

بی تردید برای سفر کردن و گشت و گذار شهر ساحلی آنتالیا باید هزینه ‌ای پرداخت کرد. اما مدیریت هزینه ‌ها باید به شکلی باشد که احساس لذت سفر را برای شما به همراه داشته باشد.

بنابراین مدیریت هزینه‌ های سفر به آنتالیا نیز در این تورهای خارجی و خدماتی که به شما ارائه می دهند، در نظر گرفته شده است. هتل ‌های یوآل، بهترین ساعت ‌های پروازی، گشت شهری در آنتالیا و به همراه داشتن یک لیدر فارسی زبان در سفر به آنتالیا در نرخ تور پکیج آنتالیا  از مشهد گنجانده شده است تا شما عزیزان در سفر به ترکیه دغدغه ‌ای از بابت سفرتان نداشته باشید.

  در ادامه با قیمت ‌های مختلفی در طول هفته برگزار می‌ شود. اگر ساکن مشهد هستید، قیمت‌ های تور آنتالیا از مشهد بسیار متنوع می باشند و با هر بودجه‌ ای دستتان برای انتخاب تور مسافرتی کاملا باز است.

شما شهروندان مشهدی هر چه خدمات بیشتری در تور بخواهید، قیمت آن گران ‌تر برایتان تمام خواهد شد. در مجموع قیمت تور لحظه آخری آنتالیا از مشهد به عوامل مختلفی از جمله نوع سفر (زمینی یا هوایی)، نوع وسیله تردد (اتوبوس یا هواپیما)، تعداد روزها و شب ‌های اقامت، محل اقامت (هتل های آنتالیا، هتل آپارتمان، مسافرخانه، خوابگاه و...)، وعده‌های غذایی (صبحانه، نهار یا شام)، برنامه‌ های تفریحی تور و... بستگی دارد.

 

اگر ترجیح می دهید مثل اکثریت گردشگران از میان تورهای هوایی ترکیه، تور هوایی آنتالیا از اصفهان را انتخاب کنید، شما دو تا راه در پیش رو خواهید داشت .

اول اینکه بلیط هواپیمای خارجی مثل ترکیش را خریداری کنید و مستقیم به مقصد فرودگاه آنتالیا برسید که امکان دارد کمی هزینه بر برایتان باشد و دوم اینکه اگر قصد دارید هزینه بیشتری را پرداخت نکنید.
پروازهای داخلی را خریداری کنید، منتها باید توجه داشته باشید که پروازهای ایرانی به فرودگاه دنیزلی و اسپارتا خواهند رفت و از آنجا 3 الی 4 ساعت به صورت زمینی شما در راه هستید که شاید کمی خسته کننده برایتان باشد.
پروازهای ترک مثل ترکیش ایرلاینز، سان اکسپرس، پگاسوس، فری برد، کورندون، تیلویند که مقصد نهایی آنها فرودگاه بین المللی شهر آنتالیا می باشد، لازم است که در یکی از شهرهای قاضی آنتپ یا آدانا به مدت تقریبی 45 دقیقه لندینگ و فرود داشته باشند (البته در این زمان مسافران اجازه خروج از هواپیما را ندارند) و پرواز دقیقا بعد از 45 دقیقه مجددا به سمت فرودگاه آنتالیا پرواز خواهد کرد.
در ضمن بعضی پروازها هم به فرودگاه قاضی پاشا که فرودگاه اصلی شهر آلانیا بشمار می رود پرواز دارند که این فرودگاه نیز در فاصله تقریبا 2 ساعتی از هتل های شهر آنتالیا قرار گرفته است و مزیت اصلی این فرودگاه این است.
که نیاز به فرود در شهر واسطی نداشته و پرواز از فرودگاه های ایران به صورت مستقیم به قاضی پاشا انجام میگردد و شما عزیزان اگر قصد سفر به هتل های نزدیک به آلانیا و بلک را دارید، انتخاب این فرودگاه بهترین انتخاب برای شما مسافران تور مسافرتی آنتالیا از اصفهان خواهد بود.

 شهروندان اصفهانی میتوانند هم با ماشین های شخصی خود به این منطقه سفر کنند هم با اتوبوس به این حالت که برای رسیدن به شهر آنتالیا از هر نقطه ای از ایران باشید.

براحتی میتوانید خود را به مرز بازرگان در تبریز، مرز رازی در خوی و مرز سرو در ارومیه برسانید و بعد از رد شدن از مرز این امکان را دارید که سفر خود را به کشور ترکیه و بعد از آن به سمت شهر آنتالیا ادامه بدهید و از طبیعت زیبای جاده ها نهایت لذت را ببرید.