تور عمان از شیراز


هتل caesar oman

هتل caesar oman


با صبحانه

دوتخته

14,560,000 تومان

یک تخته

17,920,000 تومان

کودک با تخت

14,100,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان

دوتخته

14,560,000 تومان

یک تخته

17,920,000 تومان

کودک با تخت

14,100,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
هتل garden muscat

هتل garden muscat


با صبحانه

دوتخته

14,960,000 تومان

یک تخته

18,320,000 تومان

کودک با تخت

14,960,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان

دوتخته

14,960,000 تومان

یک تخته

18,320,000 تومان

کودک با تخت

14,960,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
هتل rozana muscat

هتل rozana muscat


با صبحانه

دوتخته

15,440,000 تومان

یک تخته

19,760,000 تومان

کودک با تخت

15,440,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان

دوتخته

15,440,000 تومان

یک تخته

19,760,000 تومان

کودک با تخت

15,440,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
هتل safeer plaza oman

هتل safeer plaza oman


با صبحانه

دوتخته

15,440,000 تومان

یک تخته

19,280,000 تومان

کودک با تخت

15,440,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان

دوتخته

15,440,000 تومان

یک تخته

19,280,000 تومان

کودک با تخت

15,440,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
هتل the platinum muscat

هتل the platinum muscat


با صبحانه

دوتخته

15,920,000 تومان

یک تخته

19,280,000 تومان

کودک با تخت

15,440,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان

دوتخته

15,920,000 تومان

یک تخته

19,280,000 تومان

کودک با تخت

15,440,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
هتل denis oman

هتل denis oman


با صبحانه

دوتخته

15,920,000 تومان

یک تخته

20,720,000 تومان

کودک با تخت

16,440,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان

دوتخته

15,920,000 تومان

یک تخته

20,720,000 تومان

کودک با تخت

16,440,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
هتل al hail waves muscat

هتل al hail waves muscat


با صبحانه

دوتخته

15,920,000 تومان

یک تخته

20,720,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان

دوتخته

15,920,000 تومان

یک تخته

20,720,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
هتل ibis muscat

هتل ibis muscat


با صبحانه

دوتخته

15,920,000 تومان

یک تخته

19,760,000 تومان

کودک با تخت

15,440,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان

دوتخته

15,920,000 تومان

یک تخته

19,760,000 تومان

کودک با تخت

15,440,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
هتل city park oman

هتل city park oman


با صبحانه

دوتخته

15,920,000 تومان

یک تخته

20,240,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان

دوتخته

15,920,000 تومان

یک تخته

20,240,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
هتل best western premier muscat

هتل best western premier muscat


با صبحانه

دوتخته

16,240,000 تومان

یک تخته

19,600,000 تومان

کودک با تخت

15,280,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان

دوتخته

16,240,000 تومان

یک تخته

19,600,000 تومان

کودک با تخت

15,280,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
هتل golden tulip muscat

هتل golden tulip muscat


با صبحانه

دوتخته

16,880,000 تومان

یک تخته

20,240,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان

دوتخته

16,880,000 تومان

یک تخته

20,240,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
هتل swiss belinn muscat

هتل swiss belinn muscat


با صبحانه

دوتخته

17,200,000 تومان

یک تخته

21,520,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان

دوتخته

17,200,000 تومان

یک تخته

21,520,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
هتل gate muscat

هتل gate muscat


با صبحانه

دوتخته

17,360,000 تومان

یک تخته

20,240,000 تومان

کودک با تخت

16,880,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان

دوتخته

17,360,000 تومان

یک تخته

20,240,000 تومان

کودک با تخت

16,880,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
هتل centara muscat oman

هتل centara muscat oman


با صبحانه

دوتخته

17,680,000 تومان

یک تخته

24,880,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان

دوتخته

17,680,000 تومان

یک تخته

24,880,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
هتل wyndham garden muscat

هتل wyndham garden muscat


با صبحانه

دوتخته

17,680,000 تومان

یک تخته

22,480,000 تومان

کودک با تخت

17,200,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان

دوتخته

17,680,000 تومان

یک تخته

22,480,000 تومان

کودک با تخت

17,200,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
هتل city seasons muscat

هتل city seasons muscat


با صبحانه

دوتخته

18,160,000 تومان

یک تخته

23,440,000 تومان

کودک با تخت

18,160,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان

دوتخته

18,160,000 تومان

یک تخته

23,440,000 تومان

کودک با تخت

18,160,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
هتل ramada encore by wyndham muscat

هتل ramada encore by wyndham muscat


با صبحانه

دوتخته

18,160,000 تومان

یک تخته

23,920,000 تومان

کودک با تخت

17,680,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان

دوتخته

18,160,000 تومان

یک تخته

23,920,000 تومان

کودک با تخت

17,680,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
هتل royal tulip muscat

هتل royal tulip muscat


با صبحانه

دوتخته

18,160,000 تومان

یک تخته

23,900,000 تومان

کودک با تخت

17,680,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان

دوتخته

18,160,000 تومان

یک تخته

23,900,000 تومان

کودک با تخت

17,680,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
هتل levatio muscat

هتل levatio muscat


با صبحانه

دوتخته

18,640,000 تومان

یک تخته

24,400,000 تومان

کودک با تخت

17,680,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان

دوتخته

18,640,000 تومان

یک تخته

24,400,000 تومان

کودک با تخت

17,680,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
هتل holiday inn muscat

هتل holiday inn muscat


با صبحانه

دوتخته

18,640,000 تومان

یک تخته

26,320,000 تومان

کودک با تخت

18,160,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان

دوتخته

18,640,000 تومان

یک تخته

26,320,000 تومان

کودک با تخت

18,160,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
هتل aloft muscat

هتل aloft muscat


با صبحانه

دوتخته

19,120,000 تومان

یک تخته

25,360,000 تومان

کودک با تخت

18,640,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان

دوتخته

19,120,000 تومان

یک تخته

25,360,000 تومان

کودک با تخت

18,640,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
هتل mysk al mouj by shaza oman

هتل mysk al mouj by shaza oman


با صبحانه

دوتخته

24,240,000 تومان

یک تخته

34,800,000 تومان

کودک با تخت

22,320,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان

دوتخته

24,240,000 تومان

یک تخته

34,800,000 تومان

کودک با تخت

22,320,000 تومان

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
هتل doubletree by hilton dubai

هتل doubletree by hilton dubai


با صبحانه

دوتخته

25,360,000 تومان

یک تخته

37,360,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان

دوتخته

25,360,000 تومان

یک تخته

37,360,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
هتل sheraton oman

هتل sheraton oman


با صبحانه

دوتخته

25,840,000 تومان

یک تخته

36,880,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان

دوتخته

25,840,000 تومان

یک تخته

36,880,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان
هتل crowne plaza muscat

هتل crowne plaza muscat


با صبحانه

دوتخته

29,520,000 تومان

یک تخته

48,300,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان

دوتخته

29,520,000 تومان

یک تخته

48,300,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

11,000,000 تومان

اطلاعات تور عمان از شیراز

 • شروع سفر: شیراز - هر هفته

  شیراز
  قشم ایر
  هواپیمایی: قشم ایر
 • عمان - 3 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • 2 دوز واکسن و گذشت 14 روز از دوز دوم
 • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 • کارت واکسن دیجیتال انگلیسی یا نتیجه منفی تست پی سی آر

خدمات آژانس

 • ترانسفر رفت و برگشت 
 • گشت شهری
 • اقامت هتل با صبحانه

سایر توضیحات

امتیاز 4.6 از 5 | از بین 18 امتیاز دهنده به تور عمان از شیراز

سوالات متداول