آفر تور استانبول


دوتخته

4,970,000 تومان

یک تخته

5,960,000 تومان

کودک با تخت

4,970,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان

دوتخته

4,970,000 تومان

یک تخته

5,960,000 تومان

کودک با تخت

4,970,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,970,000 تومان

یک تخته

5,740,000 تومان

کودک با تخت

4,970,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان

دوتخته

4,970,000 تومان

یک تخته

5,740,000 تومان

کودک با تخت

4,970,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,350,000 تومان

یک تخته

6,720,000 تومان

کودک با تخت

5,190,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان

دوتخته

5,350,000 تومان

یک تخته

6,720,000 تومان

کودک با تخت

5,190,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,410,000 تومان

یک تخته

6,530,000 تومان

کودک با تخت

5,190,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان

دوتخته

5,410,000 تومان

یک تخته

6,530,000 تومان

کودک با تخت

5,190,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,630,000 تومان

یک تخته

7,270,000 تومان

کودک با تخت

5,190,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان

دوتخته

5,630,000 تومان

یک تخته

7,270,000 تومان

کودک با تخت

5,190,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,940,000 تومان

یک تخته

7,900,000 تومان

کودک با تخت

5,890,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان

دوتخته

5,940,000 تومان

یک تخته

7,900,000 تومان

کودک با تخت

5,890,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,070,000 تومان

یک تخته

8,150,000 تومان

کودک با تخت

5,630,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان

دوتخته

6,070,000 تومان

یک تخته

8,150,000 تومان

کودک با تخت

5,630,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,290,000 تومان

یک تخته

8,590,000 تومان

کودک با تخت

5,740,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان

دوتخته

6,290,000 تومان

یک تخته

8,590,000 تومان

کودک با تخت

5,740,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,290,000 تومان

یک تخته

8,590,000 تومان

کودک با تخت

3,980,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان

دوتخته

6,290,000 تومان

یک تخته

8,590,000 تومان

کودک با تخت

3,980,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,290,000 تومان

یک تخته

8,590,000 تومان

کودک با تخت

5,740,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان

دوتخته

6,290,000 تومان

یک تخته

8,590,000 تومان

کودک با تخت

5,740,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,290,000 تومان

یک تخته

8,590,000 تومان

کودک با تخت

5,410,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان

دوتخته

6,290,000 تومان

یک تخته

8,590,000 تومان

کودک با تخت

5,410,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,290,000 تومان

یک تخته

8,600,000 تومان

کودک با تخت

6,230,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان

دوتخته

6,290,000 تومان

یک تخته

8,600,000 تومان

کودک با تخت

6,230,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,320,000 تومان

یک تخته

8,130,000 تومان

کودک با تخت

6,190,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان

دوتخته

6,320,000 تومان

یک تخته

8,130,000 تومان

کودک با تخت

6,190,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,830,000 تومان

یک تخته

9,030,000 تومان

کودک با تخت

5,410,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان

دوتخته

6,830,000 تومان

یک تخته

9,030,000 تومان

کودک با تخت

5,410,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,940,000 تومان

یک تخته

9,450,000 تومان

کودک با تخت

6,290,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان

دوتخته

6,940,000 تومان

یک تخته

9,450,000 تومان

کودک با تخت

6,290,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,670,000 تومان

یک تخته

11,380,000 تومان

کودک با تخت

7,550,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان

دوتخته

7,670,000 تومان

یک تخته

11,380,000 تومان

کودک با تخت

7,550,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,680,000 تومان

یک تخته

11,380,000 تومان

کودک با تخت

6,760,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان

دوتخته

7,680,000 تومان

یک تخته

11,380,000 تومان

کودک با تخت

6,760,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,730,000 تومان

یک تخته

11,380,000 تومان

کودک با تخت

6,760,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان

دوتخته

7,730,000 تومان

یک تخته

11,380,000 تومان

کودک با تخت

6,760,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,810,000 تومان

یک تخته

11,640,000 تومان

کودک با تخت

6,760,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان

دوتخته

7,810,000 تومان

یک تخته

11,640,000 تومان

کودک با تخت

6,760,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,610,000 تومان

یک تخته

13,220,000 تومان

کودک با تخت

8,600,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان

دوتخته

8,610,000 تومان

یک تخته

13,220,000 تومان

کودک با تخت

8,600,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,810,000 تومان

یک تخته

6,400,000 تومان

کودک با تخت

8,590,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان

دوتخته

8,810,000 تومان

یک تخته

6,400,000 تومان

کودک با تخت

8,590,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,390,000 تومان

یک تخته

14,810,000 تومان

کودک با تخت

7,680,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان

دوتخته

9,390,000 تومان

یک تخته

14,810,000 تومان

کودک با تخت

7,680,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,660,000 تومان

یک تخته

15,340,000 تومان

کودک با تخت

8,080,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان

دوتخته

9,660,000 تومان

یک تخته

15,340,000 تومان

کودک با تخت

8,080,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

10,120,000 تومان

یک تخته

15,160,000 تومان

کودک با تخت

6,830,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان

دوتخته

10,120,000 تومان

یک تخته

15,160,000 تومان

کودک با تخت

6,830,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

12,300,000 تومان

یک تخته

20,620,000 تومان

کودک با تخت

8,600,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان

دوتخته

12,300,000 تومان

یک تخته

20,620,000 تومان

کودک با تخت

8,600,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

26,280,000 تومان

یک تخته

48,310,000 تومان

کودک با تخت

3,980,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان

دوتخته

26,280,000 تومان

یک تخته

48,310,000 تومان

کودک با تخت

3,980,000 تومان

کودک بدون تخت

3,710,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - هر روز

  تهران
  تاریخ پرواز: هر روز
  قشم ایر
  هواپیمایی: قشم ایر
 • استانبول - 4 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برای آفر تور استانبول است .

تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است .

خدمات آژانس

 • ترانسفر رفت و برگشت 
 • گشت شهری
 • اقامت هتل با صبحانه

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.8 از 5 | از بین 58 امتیاز دهنده به آفر تور استانبول

سوالات متداول