تور نوروز ویژه شب عید استانبول


هتل oriella istanbul

هتل oriella istanbul


با صبحانه

دوتخته

11,520,000 تومان

یک تخته

14,120,000 تومان

کودک با تخت

10,200,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان

دوتخته

11,520,000 تومان

یک تخته

14,120,000 تومان

کودک با تخت

10,200,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان
هتل reydel istanbul

هتل reydel istanbul


با صبحانه

دوتخته

11,730,000 تومان

یک تخته

14,530,000 تومان

کودک با تخت

10,330,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان

دوتخته

11,730,000 تومان

یک تخته

14,530,000 تومان

کودک با تخت

10,330,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان
هتل fide istanbul

هتل fide istanbul


با صبحانه

دوتخته

12,000,000 تومان

یک تخته

15,070,000 تومان

کودک با تخت

10,200,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان

دوتخته

12,000,000 تومان

یک تخته

15,070,000 تومان

کودک با تخت

10,200,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان
هتل all inn istanbul

هتل all inn istanbul


با صبحانه

دوتخته

12,340,000 تومان

یک تخته

15,760,000 تومان

کودک با تخت

10,200,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان

دوتخته

12,340,000 تومان

یک تخته

15,760,000 تومان

کودک با تخت

10,200,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان
هتل atro istanbul

هتل atro istanbul


با صبحانه

دوتخته

12,750,000 تومان

یک تخته

16,570,000 تومان

کودک با تخت

10,200,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان

دوتخته

12,750,000 تومان

یک تخته

16,570,000 تومان

کودک با تخت

10,200,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان
هتل white monarch istanbul

هتل white monarch istanbul


با صبحانه

دوتخته

13,020,000 تومان

یک تخته

17,120,000 تومان

کودک با تخت

11,560,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان

دوتخته

13,020,000 تومان

یک تخته

17,120,000 تومان

کودک با تخت

11,560,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان
هتل dora istanbul

هتل dora istanbul


با صبحانه

دوتخته

13,430,000 تومان

یک تخته

17,940,000 تومان

کودک با تخت

10,330,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان

دوتخته

13,430,000 تومان

یک تخته

17,940,000 تومان

کودک با تخت

10,330,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان
هتل cartoon istanbul

هتل cartoon istanbul


با صبحانه

دوتخته

13,840,000 تومان

یک تخته

18,760,000 تومان

کودک با تخت

10,200,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان

دوتخته

13,840,000 تومان

یک تخته

18,760,000 تومان

کودک با تخت

10,200,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان
هتل grand halic istanbul

هتل grand halic istanbul


با صبحانه

دوتخته

14,120,000 تومان

یک تخته

19,300,000 تومان

کودک با تخت

10,200,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان

دوتخته

14,120,000 تومان

یک تخته

19,300,000 تومان

کودک با تخت

10,200,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان
هتل euro plaza istanbul

هتل euro plaza istanbul


با صبحانه

دوتخته

14,250,000 تومان

یک تخته

19,580,000 تومان

کودک با تخت

10,880,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان

دوتخته

14,250,000 تومان

یک تخته

19,580,000 تومان

کودک با تخت

10,880,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان
هتل grand star istanbul

هتل grand star istanbul


با صبحانه

دوتخته

14,730,000 تومان

یک تخته

20,530,000 تومان

کودک با تخت

10,880,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان

دوتخته

14,730,000 تومان

یک تخته

20,530,000 تومان

کودک با تخت

10,880,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان
هتل city center istanbul

هتل city center istanbul


با صبحانه

دوتخته

14,990,000 تومان

یک تخته

21,050,000 تومان

کودک با تخت

10,340,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان

دوتخته

14,990,000 تومان

یک تخته

21,050,000 تومان

کودک با تخت

10,340,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان
هتل central palace istanbul

هتل central palace istanbul


با صبحانه

دوتخته

15,410,000 تومان

یک تخته

21,900,000 تومان

کودک با تخت

11,010,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان

دوتخته

15,410,000 تومان

یک تخته

21,900,000 تومان

کودک با تخت

11,010,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان
هتل taxim lounge istanbul

هتل taxim lounge istanbul


با صبحانه

دوتخته

15,750,000 تومان

یک تخته

20,290,000 تومان

کودک با تخت

11,860,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان

دوتخته

15,750,000 تومان

یک تخته

20,290,000 تومان

کودک با تخت

11,860,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان
هتل the peak istanbul

هتل the peak istanbul


با صبحانه

دوتخته

16,160,000 تومان

یک تخته

23,400,000 تومان

کودک با تخت

11,560,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان

دوتخته

16,160,000 تومان

یک تخته

23,400,000 تومان

کودک با تخت

11,560,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان
هتل lamartine istanbul

هتل lamartine istanbul


با صبحانه

دوتخته

16,440,000 تومان

یک تخته

23,940,000 تومان

کودک با تخت

10,880,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان

دوتخته

16,440,000 تومان

یک تخته

23,940,000 تومان

کودک با تخت

10,880,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان
هتل dora pera istanbul

هتل dora pera istanbul


با صبحانه

دوتخته

16,850,000 تومان

یک تخته

24,760,000 تومان

کودک با تخت

13,740,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان

دوتخته

16,850,000 تومان

یک تخته

24,760,000 تومان

کودک با تخت

13,740,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان
هتل crowne plaza harbiye istanbul

هتل crowne plaza harbiye istanbul


با صبحانه

دوتخته

17,870,000 تومان

یک تخته

26,810,000 تومان

کودک با تخت

11,860,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان

دوتخته

17,870,000 تومان

یک تخته

26,810,000 تومان

کودک با تخت

11,860,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان
هتل mercure bomoni istanbul

هتل mercure bomoni istanbul


با صبحانه

دوتخته

17,870,000 تومان

یک تخته

26,960,000 تومان

کودک با تخت

10,500,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان

دوتخته

17,870,000 تومان

یک تخته

26,960,000 تومان

کودک با تخت

10,500,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان
هتل elite world prestige istanbul

هتل elite world prestige istanbul


با صبحانه

دوتخته

18,780,000 تومان

یک تخته

27,110,000 تومان

کودک با تخت

11,100,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان

دوتخته

18,780,000 تومان

یک تخته

27,110,000 تومان

کودک با تخت

11,100,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان
هتل occidental istanbul

هتل occidental istanbul


با صبحانه

دوتخته

19,990,000 تومان

یک تخته

30,140,000 تومان

کودک با تخت

13,680,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان

دوتخته

19,990,000 تومان

یک تخته

30,140,000 تومان

کودک با تخت

13,680,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان
هتل titanic city istanbul

هتل titanic city istanbul


با صبحانه

دوتخته

21,050,000 تومان

یک تخته

31,960,000 تومان

کودک با تخت

14,130,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان

دوتخته

21,050,000 تومان

یک تخته

31,960,000 تومان

کودک با تخت

14,130,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان
هتل divan istanbul

هتل divan istanbul


با صبحانه

دوتخته

24,080,000 تومان

یک تخته

37,720,000 تومان

کودک با تخت

12,620,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان

دوتخته

24,080,000 تومان

یک تخته

37,720,000 تومان

کودک با تخت

12,620,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان
هتل cvk park bosphorus istanbul

هتل cvk park bosphorus istanbul


با صبحانه

دوتخته

27,490,000 تومان

یک تخته

46,050,000 تومان

کودک با تخت

12,620,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان

دوتخته

27,490,000 تومان

یک تخته

46,050,000 تومان

کودک با تخت

12,620,000 تومان

کودک بدون تخت

8,530,000 تومان

تور های پیشنهادی

اطلاعات تور نوروز ویژه شب عید استانبول

 • شروع سفر: تهران -

  تهران
  معراج
  هواپیمایی: معراج
 • استانبول - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
 • تزریق دو دوز واکسن
 • کارت واکسن دیجیتال به زبان انگلیسی

خدمات آژانس

 • ترانسفر رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • گشت شهری 1 روزه
 • اقامت در هتل با صبحانه

سایر توضیحات

امتیاز 4.7 از 5 | از بین 25 امتیاز دهنده به تور نوروز ویژه شب عید استانبول

سوالات متداول