تور ارمنستان 7 شب


هتل primer armenia

هتل primer armenia


با صبحانه

دوتخته

8,360,000 تومان

یک تخته

11,420,000 تومان

کودک با تخت

8,230,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان

دوتخته

8,360,000 تومان

یک تخته

11,420,000 تومان

کودک با تخت

8,230,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان
هتل baxos yerevan

هتل baxos yerevan


با صبحانه

دوتخته

8,890,000 تومان

یک تخته

12,220,000 تومان

کودک با تخت

6,370,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان

دوتخته

8,890,000 تومان

یک تخته

12,220,000 تومان

کودک با تخت

6,370,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان
هتل bella yerevan

هتل bella yerevan


با صبحانه

دوتخته

9,290,000 تومان

یک تخته

12,750,000 تومان

کودک با تخت

7,430,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان

دوتخته

9,290,000 تومان

یک تخته

12,750,000 تومان

کودک با تخت

7,430,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان
هتل regineh armenia

هتل regineh armenia


با صبحانه

دوتخته

10,090,000 تومان

یک تخته

12,750,000 تومان

کودک با تخت

9,560,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان

دوتخته

10,090,000 تومان

یک تخته

12,750,000 تومان

کودک با تخت

9,560,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان
هتل shirak yerevan

هتل shirak yerevan


با صبحانه

دوتخته

10,760,000 تومان

یک تخته

14,080,000 تومان

کودک با تخت

7,430,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان

دوتخته

10,760,000 تومان

یک تخته

14,080,000 تومان

کودک با تخت

7,430,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان
هتل ani central inn yerevan

هتل ani central inn yerevan


با صبحانه

دوتخته

11,690,000 تومان

یک تخته

16,470,000 تومان

کودک با تخت

8,230,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان

دوتخته

11,690,000 تومان

یک تخته

16,470,000 تومان

کودک با تخت

8,230,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان
هتل metropol yerevan

هتل metropol yerevan


با صبحانه

دوتخته

11,820,000 تومان

یک تخته

14,880,000 تومان

کودک با تخت

11,420,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان

دوتخته

11,820,000 تومان

یک تخته

14,880,000 تومان

کودک با تخت

11,420,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان
هتل erebuni yerevan

هتل erebuni yerevan


با صبحانه

دوتخته

12,090,000 تومان

یک تخته

17,010,000 تومان

کودک با تخت

8,760,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان

دوتخته

12,090,000 تومان

یک تخته

17,010,000 تومان

کودک با تخت

8,760,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان
هتل royal plaza yerevan

هتل royal plaza yerevan


با صبحانه

دوتخته

12,480,000 تومان

یک تخته

20,460,000 تومان

کودک با تخت

11,420,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان

دوتخته

12,480,000 تومان

یک تخته

20,460,000 تومان

کودک با تخت

11,420,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان
هتل president by hrazdan yerevan

هتل president by hrazdan yerevan


با صبحانه

دوتخته

12,620,000 تومان

یک تخته

18,600,000 تومان

کودک با تخت

10,090,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان

دوتخته

12,620,000 تومان

یک تخته

18,600,000 تومان

کودک با تخت

10,090,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان
هتل in city yerevan

هتل in city yerevan


با صبحانه

دوتخته

12,750,000 تومان

یک تخته

18,870,000 تومان

کودک با تخت

8,230,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان

دوتخته

12,750,000 تومان

یک تخته

18,870,000 تومان

کودک با تخت

8,230,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان
هتل ani plaza yerevan

هتل ani plaza yerevan


با صبحانه

دوتخته

13,420,000 تومان

یک تخته

20,200,000 تومان

کودک با تخت

10,890,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان

دوتخته

13,420,000 تومان

یک تخته

20,200,000 تومان

کودک با تخت

10,890,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان
هتل konyak yerevan

هتل konyak yerevan


با صبحانه

دوتخته

13,420,000 تومان

یک تخته

22,330,000 تومان

کودک با تخت

8,230,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان

دوتخته

13,420,000 تومان

یک تخته

22,330,000 تومان

کودک با تخت

8,230,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان
هتل best western congress yerevan

هتل best western congress yerevan


با صبحانه

دوتخته

13,680,000 تومان

یک تخته

19,670,000 تومان

کودک با تخت

8,230,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان

دوتخته

13,680,000 تومان

یک تخته

19,670,000 تومان

کودک با تخت

8,230,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان
هتل aviatrans yerevan

هتل aviatrans yerevan


با صبحانه

دوتخته

13,680,000 تومان

یک تخته

19,670,000 تومان

کودک با تخت

11,420,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان

دوتخته

13,680,000 تومان

یک تخته

19,670,000 تومان

کودک با تخت

11,420,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان
هتل anl grand yerevan

هتل anl grand yerevan


با صبحانه

دوتخته

14,080,000 تومان

یک تخته

21,000,000 تومان

کودک با تخت

8,760,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان

دوتخته

14,080,000 تومان

یک تخته

21,000,000 تومان

کودک با تخت

8,760,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان
هتل opera suite armenia

هتل opera suite armenia


با صبحانه

دوتخته

14,350,000 تومان

یک تخته

20,730,000 تومان

کودک با تخت

10,890,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان

دوتخته

14,350,000 تومان

یک تخته

20,730,000 تومان

کودک با تخت

10,890,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان
هتل central yereavan

هتل central yereavan


با صبحانه

دوتخته

14,750,000 تومان

یک تخته

24,990,000 تومان

کودک با تخت

8,230,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان

دوتخته

14,750,000 تومان

یک تخته

24,990,000 تومان

کودک با تخت

8,230,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان
هتل ramada suites by wyndham yerevan

هتل ramada suites by wyndham yerevan


با صبحانه

دوتخته

16,740,000 تومان

یک تخته

24,990,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان

دوتخته

16,740,000 تومان

یک تخته

24,990,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان
هتل holiday inn republic square armenia

هتل holiday inn republic square armenia


با صبحانه

دوتخته

18,470,000 تومان

یک تخته

27,650,000 تومان

کودک با تخت

17,010,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان

دوتخته

18,470,000 تومان

یک تخته

27,650,000 تومان

کودک با تخت

17,010,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان
هتل national yerevan

هتل national yerevan


با صبحانه

دوتخته

21,260,000 تومان

یک تخته

32,970,000 تومان

کودک با تخت

9,290,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان

دوتخته

21,260,000 تومان

یک تخته

32,970,000 تومان

کودک با تخت

9,290,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان
هتل radisson blu yerevan

هتل radisson blu yerevan


با صبحانه

دوتخته

22,190,000 تومان

یک تخته

34,300,000 تومان

کودک با تخت

10,890,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان

دوتخته

22,190,000 تومان

یک تخته

34,300,000 تومان

کودک با تخت

10,890,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان
هتل marriott yerevan

هتل marriott yerevan


با صبحانه

دوتخته

23,120,000 تومان

یک تخته

36,420,000 تومان

کودک با تخت

13,550,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان

دوتخته

23,120,000 تومان

یک تخته

36,420,000 تومان

کودک با تخت

13,550,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان
هتل golden palace yerevan

هتل golden palace yerevan


با صبحانه

دوتخته

26,180,000 تومان

یک تخته

44,400,000 تومان

کودک با تخت

17,800,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان

دوتخته

26,180,000 تومان

یک تخته

44,400,000 تومان

کودک با تخت

17,800,000 تومان

کودک بدون تخت

5,000,000 تومان

سایر تورها

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران -

  تهران
  تاریخ پرواز:
  ایران ایر تور
  هواپیمایی: ایران ایر تور
 • ارمنستان - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • دو دوز واکسن از دوز دوم 14 روز گذشته باشد
 • تست PCR حداقل 72 ساعت قبل از پرواز.
 • برای برگشت به ایران تست PCR الزامی میباشد.
 • کارت واکسن دیجیتال انگلیسی الزامی میباشد.
 • اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار.

خدمات آژانس

 • ترانسفر رفت و برگشت
 • هتل با صبحانه
 • لیدر فارسی زبان
 • سیمکارت

سایر توضیحات

امتیاز 4.7 از 5 | از بین 26 امتیاز دهنده به تور ارمنستان 7 شب

سوالات متداول