تور آنتالیا با پرواز تلویند


هتل lara palace antalya

هتل lara palace antalya


با صبحانه

دوتخته

19,490,000 تومان

یک تخته

21,180,000 تومان

کودک با تخت

18,990,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

19,490,000 تومان

یک تخته

21,180,000 تومان

کودک با تخت

18,990,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل cender antalya

هتل cender antalya


خدمات كامل

دوتخته

27,300,000 تومان

یک تخته

33,080,000 تومان

کودک با تخت

19,780,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

27,300,000 تومان

یک تخته

33,080,000 تومان

کودک با تخت

19,780,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل crystal waterworld resort belek antalya

هتل crystal waterworld resort belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

46,200,000 تومان

یک تخته

73,060,000 تومان

کودک با تخت

30,960,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

46,200,000 تومان

یک تخته

73,060,000 تومان

کودک با تخت

30,960,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل grand park lara antalya

هتل grand park lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

46,700,000 تومان

یک تخته

60,110,000 تومان

کودک با تخت

31,460,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

46,700,000 تومان

یک تخته

60,110,000 تومان

کودک با تخت

31,460,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل aquaworld belek antalya

هتل aquaworld belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

50,600,000 تومان

یک تخته

65,950,000 تومان

کودک با تخت

33,400,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

50,600,000 تومان

یک تخته

65,950,000 تومان

کودک با تخت

33,400,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل orange county belek antalya

هتل orange county belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

54,400,000 تومان

یک تخته

90,470,000 تومان

کودک با تخت

34,560,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

54,400,000 تومان

یک تخته

90,470,000 تومان

کودک با تخت

34,560,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل asteria kremlin palace antalya

هتل asteria kremlin palace antalya


خدمات كامل

دوتخته

57,200,000 تومان

یک تخته

81,320,000 تومان

کودک با تخت

35,180,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

57,200,000 تومان

یک تخته

81,320,000 تومان

کودک با تخت

35,180,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل mirage park resort antalya

هتل mirage park resort antalya


خدمات كامل

دوتخته

57,700,000 تومان

یک تخته

77,160,000 تومان

کودک با تخت

36,470,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

57,700,000 تومان

یک تخته

77,160,000 تومان

کودک با تخت

36,470,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل limak limra and resort antalya

هتل limak limra and resort antalya


خدمات كامل

دوتخته

60,600,000 تومان

یک تخته

82,010,000 تومان

کودک با تخت

37,420,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

60,600,000 تومان

یک تخته

82,010,000 تومان

کودک با تخت

37,420,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل miracle resort lara antalya

هتل miracle resort lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

62,800,000 تومان

یک تخته

85,190,000 تومان

کودک با تخت

38,480,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

62,800,000 تومان

یک تخته

85,190,000 تومان

کودک با تخت

38,480,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل royal wings lara antalya

هتل royal wings lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

70,100,000 تومان

یک تخته

95,750,000 تومان

کودک با تخت

42,670,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

70,100,000 تومان

یک تخته

95,750,000 تومان

کودک با تخت

42,670,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل titanic beach lara antalya

هتل titanic beach lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

71,400,000 تومان

یک تخته

97,900,000 تومان

کودک با تخت

43,050,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

71,400,000 تومان

یک تخته

97,900,000 تومان

کودک با تخت

43,050,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل rixos downtown antalya

هتل rixos downtown antalya


خدمات كامل

دوتخته

75,400,000 تومان

یک تخته

115,040,000 تومان

کودک با تخت

45,320,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

75,400,000 تومان

یک تخته

115,040,000 تومان

کودک با تخت

45,320,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل selectum luxury resort belek antalya

هتل selectum luxury resort belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

79,000,000 تومان

یک تخته

115,740,000 تومان

کودک با تخت

46,630,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

79,000,000 تومان

یک تخته

115,740,000 تومان

کودک با تخت

46,630,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل royal seginus lara antalya

هتل royal seginus lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

79,300,000 تومان

یک تخته

109,560,000 تومان

کودک با تخت

47,270,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

79,300,000 تومان

یک تخته

109,560,000 تومان

کودک با تخت

47,270,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل nirvana cosmopolitan antalya

هتل nirvana cosmopolitan antalya


خدمات كامل

دوتخته

79,300,000 تومان

یک تخته

109,560,000 تومان

کودک با تخت

47,270,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

79,300,000 تومان

یک تخته

109,560,000 تومان

کودک با تخت

47,270,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل titanic deluxe golf belek antalya

هتل titanic deluxe golf belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

83,400,000 تومان

یک تخته

111,710,000 تومان

کودک با تخت

53,320,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

83,400,000 تومان

یک تخته

111,710,000 تومان

کودک با تخت

53,320,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل delphin imperial lara antalya

هتل delphin imperial lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

89,400,000 تومان

یک تخته

124,680,000 تومان

کودک با تخت

52,310,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

89,400,000 تومان

یک تخته

124,680,000 تومان

کودک با تخت

52,310,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل delphin be grand resort lara antalya

هتل delphin be grand resort lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

92,700,000 تومان

یک تخته

129,630,000 تومان

کودک با تخت

53,960,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

92,700,000 تومان

یک تخته

129,630,000 تومان

کودک با تخت

53,960,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل barut lara antalya

هتل barut lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

108,700,000 تومان

یک تخته

153,630,000 تومان

کودک با تخت

61,960,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

108,700,000 تومان

یک تخته

153,630,000 تومان

کودک با تخت

61,960,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل rixos premium belek antalya

هتل rixos premium belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

142,500,000 تومان

یک تخته

205,260,000 تومان

کودک با تخت

77,840,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

142,500,000 تومان

یک تخته

205,260,000 تومان

کودک با تخت

77,840,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
 هتل maxx royal belek golf resort antalya

هتل maxx royal belek golf resort antalya


خدمات كامل

دوتخته

211,200,000 تومان

یک تخته

362,660,000 تومان

کودک با تخت

114,700,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

211,200,000 تومان

یک تخته

362,660,000 تومان

کودک با تخت

114,700,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

تور های پیشنهادی

اطلاعات تور آنتالیا با پرواز تلویند

 • شروع سفر: تهران -

  تهران
  تیلویند ایرلاینز
  هواپیمایی: تیلویند ایرلاینز
 • آنتالیا - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • 2 دوز واکسن و گذشت 14 روز از دوز دوم
 • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 • کارت واکسن دیجیتال انگلیسی یا نتیجه منفی تست پی سی آر

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

سایر توضیحات

امتیاز 4.5 از 5 | از بین 26 امتیاز دهنده به تور آنتالیا با پرواز تلویند

سوالات متداول