تور کیش - تعطیلات 21 اسفند


هتل خاتم کیش

هتل خاتم کیش


با صبحانه

دوتخته

1,690,000 تومان

یک تخته

2,000,000 تومان

کودک با تخت

1,600,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان

دوتخته

1,690,000 تومان

یک تخته

2,000,000 تومان

کودک با تخت

1,600,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان
هتل تعطیلات کیش

هتل تعطیلات کیش


با صبحانه

دوتخته

1,890,000 تومان

یک تخته

2,350,000 تومان

کودک با تخت

1,800,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان

دوتخته

1,890,000 تومان

یک تخته

2,350,000 تومان

کودک با تخت

1,800,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان
هتل سان رایز کیش

هتل سان رایز کیش


با صبحانه

دوتخته

2,050,000 تومان

یک تخته

2,650,000 تومان

کودک با تخت

1,950,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان

دوتخته

2,050,000 تومان

یک تخته

2,650,000 تومان

کودک با تخت

1,950,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان
هتل گامبرون کیش

هتل گامبرون کیش


با صبحانه

دوتخته

2,120,000 تومان

یک تخته

2,770,000 تومان

کودک با تخت

2,020,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان

دوتخته

2,120,000 تومان

یک تخته

2,770,000 تومان

کودک با تخت

2,020,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان
هتل پارسیان کیش

هتل پارسیان کیش


با صبحانه

دوتخته

2,120,000 تومان

یک تخته

2,770,000 تومان

کودک با تخت

2,020,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان

دوتخته

2,120,000 تومان

یک تخته

2,770,000 تومان

کودک با تخت

2,020,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان
هتل کاباناگاردن ارم کیش

هتل کاباناگاردن ارم کیش


با صبحانه

دوتخته

2,155,000 تومان

یک تخته

2,840,000 تومان

کودک با تخت

2,055,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان

دوتخته

2,155,000 تومان

یک تخته

2,840,000 تومان

کودک با تخت

2,055,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان
هتل هلیا کیش

هتل هلیا کیش


با صبحانه

دوتخته

2,240,000 تومان

یک تخته

2,990,000 تومان

کودک با تخت

2,140,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان

دوتخته

2,240,000 تومان

یک تخته

2,990,000 تومان

کودک با تخت

2,140,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان
هتل آرامیس کیش

هتل آرامیس کیش


با صبحانه

دوتخته

2,250,000 تومان

یک تخته

3,050,000 تومان

کودک با تخت

2,150,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان

دوتخته

2,250,000 تومان

یک تخته

3,050,000 تومان

کودک با تخت

2,150,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان
هتل پارمیدا کیش

هتل پارمیدا کیش


با صبحانه

دوتخته

2,290,000 تومان

یک تخته

3,090,000 تومان

کودک با تخت

2,190,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان

دوتخته

2,290,000 تومان

یک تخته

3,090,000 تومان

کودک با تخت

2,190,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان
هتل بزرگ ارم کیش

هتل بزرگ ارم کیش


با صبحانه

دوتخته

2,345,000 تومان

یک تخته

3,200,000 تومان

کودک با تخت

2,245,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان

دوتخته

2,345,000 تومان

یک تخته

3,200,000 تومان

کودک با تخت

2,245,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان
هتل ایران کیش

هتل ایران کیش


با صبحانه

دوتخته

2,370,000 تومان

یک تخته

3,220,000 تومان

کودک با تخت

2,270,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان

دوتخته

2,370,000 تومان

یک تخته

3,220,000 تومان

کودک با تخت

2,270,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان
هتل آرامیس پلاس کیش

هتل آرامیس پلاس کیش


با صبحانه

دوتخته

2,420,000 تومان

یک تخته

3,320,000 تومان

کودک با تخت

2,320,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان

دوتخته

2,420,000 تومان

یک تخته

3,320,000 تومان

کودک با تخت

2,320,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان
هتل پارمیس کیش

هتل پارمیس کیش


با صبحانه

دوتخته

2,490,000 تومان

یک تخته

3,440,000 تومان

کودک با تخت

2,390,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان

دوتخته

2,490,000 تومان

یک تخته

3,440,000 تومان

کودک با تخت

2,390,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان
هتل شایگان کیش

هتل شایگان کیش


با صبحانه

دوتخته

2,520,000 تومان

یک تخته

3,520,000 تومان

کودک با تخت

2,420,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان

دوتخته

2,520,000 تومان

یک تخته

3,520,000 تومان

کودک با تخت

2,420,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان
هتل لیلیوم کیش

هتل لیلیوم کیش


با صبحانه

دوتخته

2,540,000 تومان

یک تخته

3,540,000 تومان

کودک با تخت

2,440,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان

دوتخته

2,540,000 تومان

یک تخته

3,540,000 تومان

کودک با تخت

2,440,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان
هتل پانوراما کیش

هتل پانوراما کیش


با صبحانه

دوتخته

2,665,000 تومان

یک تخته

3,790,000 تومان

کودک با تخت

2,565,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان

دوتخته

2,665,000 تومان

یک تخته

3,790,000 تومان

کودک با تخت

2,565,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان
هتل شایان کیش

هتل شایان کیش


با صبحانه

دوتخته

2,760,000 تومان

یک تخته

3,960,000 تومان

کودک با تخت

2,660,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان

دوتخته

2,760,000 تومان

یک تخته

3,960,000 تومان

کودک با تخت

2,660,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان
هتل ویدا کیش

هتل ویدا کیش


با صبحانه

دوتخته

2,760,000 تومان

یک تخته

3,960,000 تومان

کودک با تخت

2,660,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان

دوتخته

2,760,000 تومان

یک تخته

3,960,000 تومان

کودک با تخت

2,660,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان
هتل میراژ کیش

هتل میراژ کیش


با صبحانه

دوتخته

2,870,000 تومان

یک تخته

4,200,000 تومان

کودک با تخت

2,770,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان

دوتخته

2,870,000 تومان

یک تخته

4,200,000 تومان

کودک با تخت

2,770,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان
هتل کوروش کیش

هتل کوروش کیش


با صبحانه

دوتخته

3,060,000 تومان

یک تخته

4,560,000 تومان

کودک با تخت

2,960,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان

دوتخته

3,060,000 تومان

یک تخته

4,560,000 تومان

کودک با تخت

2,960,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان
هتل پالاس کیش

هتل پالاس کیش


با صبحانه

دوتخته

3,480,000 تومان

یک تخته

5,380,000 تومان

کودک با تخت

3,380,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان

دوتخته

3,480,000 تومان

یک تخته

5,380,000 تومان

کودک با تخت

3,380,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان
هتل مارینا پارک کیش

هتل مارینا پارک کیش


با صبحانه ، ناهار

دوتخته

4,380,000 تومان

یک تخته

7,180,000 تومان

کودک با تخت

4,280,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان

دوتخته

4,380,000 تومان

یک تخته

7,180,000 تومان

کودک با تخت

4,280,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان
هتل داریوش کیش

هتل داریوش کیش


با صبحانه

دوتخته

4,580,000 تومان

یک تخته

7,580,000 تومان

کودک با تخت

4,480,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان

دوتخته

4,580,000 تومان

یک تخته

7,580,000 تومان

کودک با تخت

4,480,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان
هتل ترنج کیش

هتل ترنج کیش


با صبحانه ، ناهار

دوتخته

5,580,000 تومان

یک تخته

9,580,000 تومان

کودک با تخت

5,480,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان

دوتخته

5,580,000 تومان

یک تخته

9,580,000 تومان

کودک با تخت

5,480,000 تومان

کودک بدون تخت

1,700,000 تومان

سایر تورها

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران -

  تهران
  تاریخ پرواز:
  زاگرس
  هواپیمایی: زاگرس
 • کیش - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

اصل شناسنامه و کارت ملی برای تورتعطیلات 21 اسفند - کیش الزامی میباشد.
 
 

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

 

سایر توضیحات

تور قشم  2 شب و 3 روز با بهترین خدمات و هتل ها با نامی گشت

امتیاز 4.4 از 5 | از بین 44 امتیاز دهنده به تور کیش - تعطیلات 21 اسفند

سوالات متداول