تور دبی نمایشگاه گلفود 2023


هتل sadaf dubai

هتل sadaf dubai


با صبحانه

دوتخته

13,450,000 تومان

یک تخته

16,990,000 تومان

کودک با تخت

12,500,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان

دوتخته

13,450,000 تومان

یک تخته

16,990,000 تومان

کودک با تخت

12,500,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان
هتل orchid dubai

هتل orchid dubai


با صبحانه

دوتخته

16,490,000 تومان

یک تخته

23,490,000 تومان

کودک با تخت

14,990,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان

دوتخته

16,490,000 تومان

یک تخته

23,490,000 تومان

کودک با تخت

14,990,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان
هتل landmark summit dubai

هتل landmark summit dubai


با صبحانه

دوتخته

16,990,000 تومان

یک تخته

22,490,000 تومان

کودک با تخت

15,490,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان

دوتخته

16,990,000 تومان

یک تخته

22,490,000 تومان

کودک با تخت

15,490,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان
هتل pearl swiss dubai

هتل pearl swiss dubai


با صبحانه

دوتخته

16,990,000 تومان

یک تخته

22,490,000 تومان

کودک با تخت

15,490,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان

دوتخته

16,990,000 تومان

یک تخته

22,490,000 تومان

کودک با تخت

15,490,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان
هتل urban al khoory dubai

هتل urban al khoory dubai


با صبحانه

دوتخته

17,990,000 تومان

یک تخته

24,490,000 تومان

کودک با تخت

16,490,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان

دوتخته

17,990,000 تومان

یک تخته

24,490,000 تومان

کودک با تخت

16,490,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان
هتل citymax bur dubai

هتل citymax bur dubai


با صبحانه

دوتخته

18,490,000 تومان

یک تخته

25,490,000 تومان

کودک با تخت

16,990,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان

دوتخته

18,490,000 تومان

یک تخته

25,490,000 تومان

کودک با تخت

16,990,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان
هتل coral dubai deira

هتل coral dubai deira


با صبحانه

دوتخته

19,990,000 تومان

یک تخته

27,990,000 تومان

کودک با تخت

18,490,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان

دوتخته

19,990,000 تومان

یک تخته

27,990,000 تومان

کودک با تخت

18,490,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان
هتل asiana dubai

هتل asiana dubai


با صبحانه

دوتخته

20,490,000 تومان

یک تخته

29,490,000 تومان

کودک با تخت

18,990,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان

دوتخته

20,490,000 تومان

یک تخته

29,490,000 تومان

کودک با تخت

18,990,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان
هتل al khoory sky garden dubai

هتل al khoory sky garden dubai


با صبحانه

دوتخته

21,990,000 تومان

یک تخته

32,490,000 تومان

کودک با تخت

20,450,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان

دوتخته

21,990,000 تومان

یک تخته

32,490,000 تومان

کودک با تخت

20,450,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان
هتل city seasons towers bur dubai

هتل city seasons towers bur dubai


با صبحانه

دوتخته

21,990,000 تومان

یک تخته

32,490,000 تومان

کودک با تخت

20,450,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان

دوتخته

21,990,000 تومان

یک تخته

32,490,000 تومان

کودک با تخت

20,450,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان
هتل hyatt regency dubai

هتل hyatt regency dubai


با صبحانه

دوتخته

22,490,000 تومان

یک تخته

34,490,000 تومان

کودک با تخت

20,990,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان

دوتخته

22,490,000 تومان

یک تخته

34,490,000 تومان

کودک با تخت

20,990,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان
هتل carlton palace dubai

هتل carlton palace dubai


با صبحانه

دوتخته

23,490,000 تومان

یک تخته

35,990,000 تومان

کودک با تخت

21,990,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان

دوتخته

23,490,000 تومان

یک تخته

35,990,000 تومان

کودک با تخت

21,990,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان
هتل hyatt place jumeirah

هتل hyatt place jumeirah


با صبحانه

دوتخته

23,490,000 تومان

یک تخته

35,990,000 تومان

کودک با تخت

22,990,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان

دوتخته

23,490,000 تومان

یک تخته

35,990,000 تومان

کودک با تخت

22,990,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان
هتل avani deira dubai

هتل avani deira dubai


با صبحانه

دوتخته

23,990,000 تومان

یک تخته

36,490,000 تومان

کودک با تخت

22,490,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان

دوتخته

23,990,000 تومان

یک تخته

36,490,000 تومان

کودک با تخت

22,490,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان
هتل two seasons dubai

هتل two seasons dubai


با صبحانه

دوتخته

23,990,000 تومان

یک تخته

36,990,000 تومان

کودک با تخت

22,490,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان

دوتخته

23,990,000 تومان

یک تخته

36,990,000 تومان

کودک با تخت

22,490,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان
هتل swissotel al ghurair dubai

هتل swissotel al ghurair dubai


با صبحانه

دوتخته

27,490,000 تومان

یک تخته

42,990,000 تومان

کودک با تخت

25,990,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان

دوتخته

27,490,000 تومان

یک تخته

42,990,000 تومان

کودک با تخت

25,990,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان
هتل al bandar rotana dubai

هتل al bandar rotana dubai


با صبحانه

دوتخته

27,490,000 تومان

یک تخته

43,990,000 تومان

کودک با تخت

25,990,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان

دوتخته

27,490,000 تومان

یک تخته

43,990,000 تومان

کودک با تخت

25,990,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان
هتل rose rayhaan by rotana dubi

هتل rose rayhaan by rotana dubi


با صبحانه

دوتخته

28,990,000 تومان

یک تخته

46,990,000 تومان

کودک با تخت

27,490,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان

دوتخته

28,990,000 تومان

یک تخته

46,990,000 تومان

کودک با تخت

27,490,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان
هتل towers rotana dubai

هتل towers rotana dubai


با صبحانه

دوتخته

28,990,000 تومان

یک تخته

46,990,000 تومان

کودک با تخت

27,490,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان

دوتخته

28,990,000 تومان

یک تخته

46,990,000 تومان

کودک با تخت

27,490,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان
هتل gevora dubai

هتل gevora dubai


با صبحانه

دوتخته

29,490,000 تومان

یک تخته

47,990,000 تومان

کودک با تخت

27,990,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان

دوتخته

29,490,000 تومان

یک تخته

47,990,000 تومان

کودک با تخت

27,990,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان
هتل 25hours one central

هتل 25hours one central


با صبحانه

دوتخته

39,990,000 تومان

یک تخته

68,490,000 تومان

کودک با تخت

38,490,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان

دوتخته

39,990,000 تومان

یک تخته

68,490,000 تومان

کودک با تخت

38,490,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان
هتل voco dubai

هتل voco dubai


با صبحانه

دوتخته

41,990,000 تومان

یک تخته

72,990,000 تومان

کودک با تخت

40,490,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان

دوتخته

41,990,000 تومان

یک تخته

72,990,000 تومان

کودک با تخت

40,490,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان
هتل crowne plaza dubai

هتل crowne plaza dubai


با صبحانه

دوتخته

53,990,000 تومان

یک تخته

96,990,000 تومان

کودک با تخت

52,490,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان

دوتخته

53,990,000 تومان

یک تخته

96,990,000 تومان

کودک با تخت

52,490,000 تومان

کودک بدون تخت

7,900,000 تومان

تور های پیشنهادی

اطلاعات تور دبی نمایشگاه گلفود 2023

 • شروع سفر: تهران -

  تهران
  ایران ایر تور
  هواپیمایی: ایران ایر تور
 • دبی - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • اسکن عکس پاسپورت 
 • کارت ملی
 • عکس 4*3

خدمات آژانس

 • پرواز رفت و برگشت 
 • ویزای اجباری امارات
 • بیمه مسافرتی
 • اقامت در هتل با صبحانه 
 • لیدر فارسی زبان

سایر توضیحات

امتیاز 4.2 از 5 | از بین 28 امتیاز دهنده به تور دبی نمایشگاه گلفود 2023

سوالات متداول

نمایشگاه محصولات غذایی گلفود دبی دارای 4 شاخه مختلف می باشد که هر کدامیک از این شاخه ها، دارای غرفه ‌های اختصاصی و منحصر به خود می ‌باشند که در آنجا محصولات و نوآوری های شان را در معرض دید عموم مردم قرار می ‌دهند.

 • مواد غذایی
 • انواع نوشیدنی ها
 • هتل داری
 • رستوران و کافه داری

نمایشگاه گلفود امسال نیز مانند سالهای گذشته در مرکز تجارت جهانی دبی (Dubai World Trade Centre) برگزار می گردد.

نمایشگاه گلفود دبی (Gulfood) از 24 الی 28 بهمن 1400 در شهر دبی کشور امارات متحده عربی برگزار می گردد.