تور آنتالیا نوروز - نیمه اول


دوتخته

16,200,000 تومان

یک تخته

17,550,000 تومان

کودک با تخت

14,850,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

16,200,000 تومان

یک تخته

17,550,000 تومان

کودک با تخت

14,850,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

16,380,000 تومان

یک تخته

17,820,000 تومان

کودک با تخت

14,940,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

16,380,000 تومان

یک تخته

17,820,000 تومان

کودک با تخت

14,940,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

16,920,000 تومان

یک تخته

18,630,000 تومان

کودک با تخت

15,210,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

16,920,000 تومان

یک تخته

18,630,000 تومان

کودک با تخت

15,210,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

18,000,000 تومان

یک تخته

20,700,000 تومان

کودک با تخت

15,750,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

18,000,000 تومان

یک تخته

20,700,000 تومان

کودک با تخت

15,750,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

18,000,000 تومان

یک تخته

20,700,000 تومان

کودک با تخت

15,750,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

18,000,000 تومان

یک تخته

20,700,000 تومان

کودک با تخت

15,750,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

18,180,000 تومان

یک تخته

21,690,000 تومان

کودک با تخت

15,840,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

18,180,000 تومان

یک تخته

21,690,000 تومان

کودک با تخت

15,840,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

18,990,000 تومان

یک تخته

23,010,000 تومان

کودک با تخت

16,470,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

18,990,000 تومان

یک تخته

23,010,000 تومان

کودک با تخت

16,470,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

20,340,000 تومان

یک تخته

23,760,000 تومان

کودک با تخت

16,920,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

20,340,000 تومان

یک تخته

23,760,000 تومان

کودک با تخت

16,920,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل Limak Limra Hotel and Resort Antalya

هتل Limak Limra Hotel and Resort Antalya


خدمات كامل

دوتخته

20,700,000 تومان

یک تخته

25,020,000 تومان

کودک با تخت

17,100,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

20,700,000 تومان

یک تخته

25,020,000 تومان

کودک با تخت

17,100,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

21,380,000 تومان

یک تخته

25,470,000 تومان

کودک با تخت

16,800,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

21,380,000 تومان

یک تخته

25,470,000 تومان

کودک با تخت

16,800,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

21,600,000 تومان

یک تخته

25,650,000 تومان

کودک با تخت

17,550,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

21,600,000 تومان

یک تخته

25,650,000 تومان

کودک با تخت

17,550,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

21,600,000 تومان

یک تخته

25,650,000 تومان

کودک با تخت

17,550,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

21,600,000 تومان

یک تخته

25,650,000 تومان

کودک با تخت

17,550,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

21,890,000 تومان

یک تخته

26,060,000 تومان

کودک با تخت

16,510,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

21,890,000 تومان

یک تخته

26,060,000 تومان

کودک با تخت

16,510,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

21,890,000 تومان

یک تخته

26,060,000 تومان

کودک با تخت

16,510,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

21,890,000 تومان

یک تخته

26,060,000 تومان

کودک با تخت

16,510,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل Concorde De Luxe Resort Lara Antalya

هتل Concorde De Luxe Resort Lara Antalya


خدمات كامل

دوتخته

22,500,000 تومان

یک تخته

29,250,000 تومان

کودک با تخت

18,000,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

22,500,000 تومان

یک تخته

29,250,000 تومان

کودک با تخت

18,000,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

23,060,000 تومان

یک تخته

28,020,000 تومان

کودک با تخت

17,610,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

23,060,000 تومان

یک تخته

28,020,000 تومان

کودک با تخت

17,610,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

23,080,000 تومان

یک تخته

28,010,000 تومان

کودک با تخت

16,240,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

23,080,000 تومان

یک تخته

28,010,000 تومان

کودک با تخت

16,240,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

23,630,000 تومان

یک تخته

28,850,000 تومان

کودک با تخت

17,920,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

23,630,000 تومان

یک تخته

28,850,000 تومان

کودک با تخت

17,920,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

23,630,000 تومان

یک تخته

30,940,000 تومان

کودک با تخت

17,920,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

23,630,000 تومان

یک تخته

30,940,000 تومان

کودک با تخت

17,920,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

23,710,000 تومان

یک تخته

31,920,000 تومان

کودک با تخت

18,580,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

23,710,000 تومان

یک تخته

31,920,000 تومان

کودک با تخت

18,580,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

23,710,000 تومان

یک تخته

28,840,000 تومان

کودک با تخت

18,580,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

23,710,000 تومان

یک تخته

28,840,000 تومان

کودک با تخت

18,580,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

23,710,000 تومان

یک تخته

28,840,000 تومان

کودک با تخت

18,580,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

23,710,000 تومان

یک تخته

28,840,000 تومان

کودک با تخت

18,580,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

24,660,000 تومان

یک تخته

30,240,000 تومان

کودک با تخت

19,080,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

24,660,000 تومان

یک تخته

30,240,000 تومان

کودک با تخت

19,080,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل Susesi Luxury Resort Belek Antalya

هتل Susesi Luxury Resort Belek Antalya


خدمات كامل

دوتخته

25,200,000 تومان

یک تخته

31,050,000 تومان

کودک با تخت

19,350,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

25,200,000 تومان

یک تخته

31,050,000 تومان

کودک با تخت

19,350,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل Titanic Deluxe Golf Belek Antalya

هتل Titanic Deluxe Golf Belek Antalya


خدمات كامل

دوتخته

26,100,000 تومان

یک تخته

32,400,000 تومان

کودک با تخت

19,800,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

26,100,000 تومان

یک تخته

32,400,000 تومان

کودک با تخت

19,800,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

26,490,000 تومان

یک تخته

32,980,000 تومان

کودک با تخت

18,130,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

26,490,000 تومان

یک تخته

32,980,000 تومان

کودک با تخت

18,130,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل Cornelia Diamond Golf Resort Belek

هتل Cornelia Diamond Golf Resort Belek


خدمات كامل

دوتخته

27,000,000 تومان

یک تخته

33,800,000 تومان

کودک با تخت

20,250,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

27,000,000 تومان

یک تخته

33,800,000 تومان

کودک با تخت

20,250,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

27,720,000 تومان

یک تخته

34,830,000 تومان

کودک با تخت

20,610,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

27,720,000 تومان

یک تخته

34,830,000 تومان

کودک با تخت

20,610,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل Calista Luxury Resort Belek Antalya

هتل Calista Luxury Resort Belek Antalya


خدمات كامل

دوتخته

30,600,000 تومان

یک تخته

39,150,000 تومان

کودک با تخت

22,050,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

30,600,000 تومان

یک تخته

39,150,000 تومان

کودک با تخت

22,050,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

36,900,000 تومان

یک تخته

55,620,000 تومان

کودک با تخت

25,200,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

36,900,000 تومان

یک تخته

55,620,000 تومان

کودک با تخت

25,200,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

36,900,000 تومان

یک تخته

51,750,000 تومان

کودک با تخت

33,800,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

36,900,000 تومان

یک تخته

51,750,000 تومان

کودک با تخت

33,800,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
 هتل Maxx Royal Belek Golf Resortk Antalya

هتل Maxx Royal Belek Golf Resortk Antalya


خدمات كامل

دوتخته

46,800,000 تومان

یک تخته

73,440,000 تومان

کودک با تخت

30,150,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

46,800,000 تومان

یک تخته

73,440,000 تومان

کودک با تخت

30,150,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - هر روز

  تهران
  تاریخ پرواز: هر روز
  سان اکسپرس
  هواپیمایی: سان اکسپرس
 • استانبول - 6 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برای تور آنتالیا نوروز - نیمه اول است .

تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است .

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.9 از 5 | از بین 21 امتیاز دهنده به تور آنتالیا نوروز - نیمه اول

سوالات متداول