تور آنتالیا نوروز - 29 اسفند


دوتخته

10,990,000 تومان

یک تخته

13,990,000 تومان

کودک با تخت

10,190,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

10,990,000 تومان

یک تخته

13,990,000 تومان

کودک با تخت

10,190,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

12,690,000 تومان

یک تخته

15,490,000 تومان

کودک با تخت

10,390,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

12,690,000 تومان

یک تخته

15,490,000 تومان

کودک با تخت

10,390,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل sensitive premium resort and spa antalya

هتل sensitive premium resort and spa antalya


خدمات كامل

دوتخته

12,690,000 تومان

یک تخته

15,590,000 تومان

کودک با تخت

10,590,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

12,690,000 تومان

یک تخته

15,590,000 تومان

کودک با تخت

10,590,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

12,690,000 تومان

یک تخته

15,890,000 تومان

کودک با تخت

10,790,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

12,690,000 تومان

یک تخته

15,890,000 تومان

کودک با تخت

10,790,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

13,290,000 تومان

یک تخته

16,390,000 تومان

کودک با تخت

10,990,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

13,290,000 تومان

یک تخته

16,390,000 تومان

کودک با تخت

10,990,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

13,690,000 تومان

یک تخته

16,890,000 تومان

کودک با تخت

110,990,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

13,690,000 تومان

یک تخته

16,890,000 تومان

کودک با تخت

110,990,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

13,690,000 تومان

یک تخته

17,190,000 تومان

کودک با تخت

11,290,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

13,690,000 تومان

یک تخته

17,190,000 تومان

کودک با تخت

11,290,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

13,990,000 تومان

یک تخته

16,890,000 تومان

کودک با تخت

10,990,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

13,990,000 تومان

یک تخته

16,890,000 تومان

کودک با تخت

10,990,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

14,590,000 تومان

یک تخته

20,190,000 تومان

کودک با تخت

11,590,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

14,590,000 تومان

یک تخته

20,190,000 تومان

کودک با تخت

11,590,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

15,190,000 تومان

یک تخته

20,590,000 تومان

کودک با تخت

12,190,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

15,190,000 تومان

یک تخته

20,590,000 تومان

کودک با تخت

12,190,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

15,590,000 تومان

یک تخته

19,790,000 تومان

کودک با تخت

11,790,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

15,590,000 تومان

یک تخته

19,790,000 تومان

کودک با تخت

11,790,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

15,790,000 تومان

یک تخته

19,590,000 تومان

کودک با تخت

11,990,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

15,790,000 تومان

یک تخته

19,590,000 تومان

کودک با تخت

11,990,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

15,790,000 تومان

یک تخته

21,890,000 تومان

کودک با تخت

12,390,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

15,790,000 تومان

یک تخته

21,890,000 تومان

کودک با تخت

12,390,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

15,990,000 تومان

یک تخته

20,190,000 تومان

کودک با تخت

12,190,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

15,990,000 تومان

یک تخته

20,190,000 تومان

کودک با تخت

12,190,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

16,190,000 تومان

یک تخته

20,190,000 تومان

کودک با تخت

12,190,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

16,190,000 تومان

یک تخته

20,190,000 تومان

کودک با تخت

12,190,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

17,490,000 تومان

یک تخته

22,490,000 تومان

کودک با تخت

12,690,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

17,490,000 تومان

یک تخته

22,490,000 تومان

کودک با تخت

12,690,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

17,690,000 تومان

یک تخته

24,590,000 تومان

کودک با تخت

12,890,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

17,690,000 تومان

یک تخته

24,590,000 تومان

کودک با تخت

12,890,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

18,290,000 تومان

یک تخته

25,790,000 تومان

کودک با تخت

14,090,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

18,290,000 تومان

یک تخته

25,790,000 تومان

کودک با تخت

14,090,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

18,690,000 تومان

یک تخته

23,990,000 تومان

کودک با تخت

14,290,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

18,690,000 تومان

یک تخته

23,990,000 تومان

کودک با تخت

14,290,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

20,590,000 تومان

یک تخته

26,890,000 تومان

کودک با تخت

14,490,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

20,590,000 تومان

یک تخته

26,890,000 تومان

کودک با تخت

14,490,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل titanic deluxe golf belek antalya

هتل titanic deluxe golf belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

20,690,000 تومان

یک تخته

28,690,000 تومان

کودک با تخت

15,090,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

20,690,000 تومان

یک تخته

28,690,000 تومان

کودک با تخت

15,090,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

23,390,000 تومان

یک تخته

30,990,000 تومان

کودک با تخت

15,790,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

23,390,000 تومان

یک تخته

30,990,000 تومان

کودک با تخت

15,790,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل calista luxury resort belek antalya

هتل calista luxury resort belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

24,290,000 تومان

یک تخته

34,790,000 تومان

کودک با تخت

16,690,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

24,290,000 تومان

یک تخته

34,790,000 تومان

کودک با تخت

16,690,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

30,690,000 تومان

یک تخته

44,390,000 تومان

کودک با تخت

19,590,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

30,690,000 تومان

یک تخته

44,390,000 تومان

کودک با تخت

19,590,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - 29 اسفند

  تهران
  تاریخ پرواز: 29 اسفند
  فری برد
  هواپیمایی: فری برد
 • آنتالیا - 6 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برایتور آنتالیا نوروز - 29 اسفند است .

تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است .

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.9 از 5 | از بین 24 امتیاز دهنده به تور آنتالیا نوروز - 29 اسفند

سوالات متداول