تور استانبول شب یلدا


هتل reydel istanbul

هتل reydel istanbul


با صبحانه

دوتخته

6,800,000 تومان

یک تخته

7,610,000 تومان

کودک با تخت

6,800,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

6,800,000 تومان

یک تخته

7,610,000 تومان

کودک با تخت

6,800,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
هتل gorur istanbul

هتل gorur istanbul


با صبحانه

دوتخته

6,800,000 تومان

یک تخته

7,840,000 تومان

کودک با تخت

6,800,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

6,800,000 تومان

یک تخته

7,840,000 تومان

کودک با تخت

6,800,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
هتل fide istanbul

هتل fide istanbul


با صبحانه

دوتخته

7,260,000 تومان

یک تخته

8,770,000 تومان

کودک با تخت

7,030,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

7,260,000 تومان

یک تخته

8,770,000 تومان

کودک با تخت

7,030,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
هتل taksim trust istanbul

هتل taksim trust istanbul


با صبحانه

دوتخته

7,490,000 تومان

یک تخته

9,230,000 تومان

کودک با تخت

7,030,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

7,490,000 تومان

یک تخته

9,230,000 تومان

کودک با تخت

7,030,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
هتل cumbali plaza istanbul

هتل cumbali plaza istanbul


با صبحانه

دوتخته

7,490,000 تومان

یک تخته

9,230,000 تومان

کودک با تخت

7,030,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

7,490,000 تومان

یک تخته

9,230,000 تومان

کودک با تخت

7,030,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
هتل dora istanbul

هتل dora istanbul


با صبحانه

دوتخته

7,780,000 تومان

یک تخته

9,750,000 تومان

کودک با تخت

7,080,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

7,780,000 تومان

یک تخته

9,750,000 تومان

کودک با تخت

7,080,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
هتل white monarch istanbul

هتل white monarch istanbul


با صبحانه

دوتخته

7,890,000 تومان

یک تخته

9,980,000 تومان

کودک با تخت

7,780,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

7,890,000 تومان

یک تخته

9,980,000 تومان

کودک با تخت

7,780,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
هتل blueway istanbul

هتل blueway istanbul


با صبحانه

دوتخته

7,890,000 تومان

یک تخته

9,980,000 تومان

کودک با تخت

7,200,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

7,890,000 تومان

یک تخته

9,980,000 تومان

کودک با تخت

7,200,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
هتل pera center istanbul

هتل pera center istanbul


با صبحانه

دوتخته

8,010,000 تومان

یک تخته

10,210,000 تومان

کودک با تخت

7,540,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

8,010,000 تومان

یک تخته

10,210,000 تومان

کودک با تخت

7,540,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
هتل city center istanbul

هتل city center istanbul


با صبحانه

دوتخته

8,230,000 تومان

یک تخته

10,610,000 تومان

کودک با تخت

8,100,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

8,230,000 تومان

یک تخته

10,610,000 تومان

کودک با تخت

8,100,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
هتل cartoon istanbul

هتل cartoon istanbul


با صبحانه

دوتخته

8,290,000 تومان

یک تخته

10,730,000 تومان

کودک با تخت

7,710,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

8,290,000 تومان

یک تخته

10,730,000 تومان

کودک با تخت

7,710,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
هتل inntel istanbul

هتل inntel istanbul


با صبحانه

دوتخته

8,290,000 تومان

یک تخته

10,730,000 تومان

کودک با تخت

7,710,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

8,290,000 تومان

یک تخته

10,730,000 تومان

کودک با تخت

7,710,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
هتل tulip pera istanbul

هتل tulip pera istanbul


با صبحانه

دوتخته

8,290,000 تومان

یک تخته

10,730,000 تومان

کودک با تخت

7,710,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

8,290,000 تومان

یک تخته

10,730,000 تومان

کودک با تخت

7,710,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
هتل taksim express istanbul

هتل taksim express istanbul


با صبحانه

دوتخته

8,360,000 تومان

یک تخته

10,910,000 تومان

کودک با تخت

7,660,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

8,360,000 تومان

یک تخته

10,910,000 تومان

کودک با تخت

7,660,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
هتل tango taksim istanbul

هتل tango taksim istanbul


با صبحانه

دوتخته

8,640,000 تومان

یک تخته

11,420,000 تومان

کودک با تخت

7,830,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

8,640,000 تومان

یک تخته

11,420,000 تومان

کودک با تخت

7,830,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
هتل dedeman istanbul

هتل dedeman istanbul


با صبحانه

دوتخته

8,870,000 تومان

یک تخته

11,890,000 تومان

کودک با تخت

7,830,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

8,870,000 تومان

یک تخته

11,890,000 تومان

کودک با تخت

7,830,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
هتل crowne plaza harbiye istanbul

هتل crowne plaza harbiye istanbul


با صبحانه

دوتخته

8,890,000 تومان

یک تخته

11,930,000 تومان

کودک با تخت

8,100,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

8,890,000 تومان

یک تخته

11,930,000 تومان

کودک با تخت

8,100,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
هتل the public istanbul

هتل the public istanbul


با صبحانه

دوتخته

9,100,000 تومان

یک تخته

12,350,000 تومان

کودک با تخت

8,290,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

9,100,000 تومان

یک تخته

12,350,000 تومان

کودک با تخت

8,290,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
هتل daru sultan istanbul

هتل daru sultan istanbul


با صبحانه

دوتخته

9,600,000 تومان

یک تخته

13,300,000 تومان

کودک با تخت

9,470,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

9,600,000 تومان

یک تخته

13,300,000 تومان

کودک با تخت

9,470,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
هتل elite world istanbul

هتل elite world istanbul


با صبحانه

دوتخته

9,730,000 تومان

یک تخته

13,560,000 تومان

کودک با تخت

9,040,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

9,730,000 تومان

یک تخته

13,560,000 تومان

کودک با تخت

9,040,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
هتل grand oztanik istanbul

هتل grand oztanik istanbul


با صبحانه

دوتخته

9,860,000 تومان

یک تخته

13,820,000 تومان

کودک با تخت

8,680,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

9,860,000 تومان

یک تخته

13,820,000 تومان

کودک با تخت

8,680,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
هتل avantgarde taksim istanbul

هتل avantgarde taksim istanbul


با صبحانه

دوتخته

10,000,000 تومان

یک تخته

14,090,000 تومان

کودک با تخت

8,680,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

10,000,000 تومان

یک تخته

14,090,000 تومان

کودک با تخت

8,680,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
هتل titanic city istanbul

هتل titanic city istanbul


با صبحانه

دوتخته

10,840,000 تومان

یک تخته

15,720,000 تومان

کودک با تخت

10,570,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

10,840,000 تومان

یک تخته

15,720,000 تومان

کودک با تخت

10,570,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
هتل holiday inn sisli istanbul

هتل holiday inn sisli istanbul


با صبحانه

دوتخته

11,060,000 تومان

یک تخته

16,160,000 تومان

کودک با تخت

10,830,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

11,060,000 تومان

یک تخته

16,160,000 تومان

کودک با تخت

10,830,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
هتل sheraton city center istanbul

هتل sheraton city center istanbul


با صبحانه

دوتخته

11,230,000 تومان

یک تخته

16,510,000 تومان

کودک با تخت

9,910,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

11,230,000 تومان

یک تخته

16,510,000 تومان

کودک با تخت

9,910,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
هتل point istanbul

هتل point istanbul


با صبحانه

دوتخته

11,370,000 تومان

یک تخته

16,780,000 تومان

کودک با تخت

9,650,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

11,370,000 تومان

یک تخته

16,780,000 تومان

کودک با تخت

9,650,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
هتل fraser istanbul

هتل fraser istanbul


با صبحانه

دوتخته

12,030,000 تومان

یک تخته

18,100,000 تومان

کودک با تخت

11,890,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

12,030,000 تومان

یک تخته

18,100,000 تومان

کودک با تخت

11,890,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
هتل elite world istanbul

هتل elite world istanbul


با صبحانه

دوتخته

12,290,000 تومان

یک تخته

18,630,000 تومان

کودک با تخت

10,050,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

12,290,000 تومان

یک تخته

18,630,000 تومان

کودک با تخت

10,050,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
هتل barcelo istanbul

هتل barcelo istanbul


با صبحانه

دوتخته

13,080,000 تومان

یک تخته

20,210,000 تومان

کودک با تخت

12,030,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

13,080,000 تومان

یک تخته

20,210,000 تومان

کودک با تخت

12,030,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
هتل hilton bomonti istanbul

هتل hilton bomonti istanbul


با صبحانه

دوتخته

13,870,000 تومان

یک تخته

22,060,000 تومان

کودک با تخت

11,500,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

13,870,000 تومان

یک تخته

22,060,000 تومان

کودک با تخت

11,500,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
هتل divan istanbul

هتل divan istanbul


با صبحانه

دوتخته

14,010,000 تومان

یک تخته

19,420,000 تومان

کودک با تخت

9,390,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

14,010,000 تومان

یک تخته

19,420,000 تومان

کودک با تخت

9,390,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
هتل conrad istanbul

هتل conrad istanbul


با صبحانه

دوتخته

14,270,000 تومان

یک تخته

22,590,000 تومان

کودک با تخت

8,330,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

14,270,000 تومان

یک تخته

22,590,000 تومان

کودک با تخت

8,330,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
هتل grand hyatt istanbul

هتل grand hyatt istanbul


با صبحانه

دوتخته

15,330,000 تومان

یک تخته

24,700,000 تومان

کودک با تخت

10,570,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

15,330,000 تومان

یک تخته

24,700,000 تومان

کودک با تخت

10,570,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

تور های پیشنهادی

اطلاعات تور استانبول شب یلدا

 • شروع سفر: تهران -

  تهران
  قشم ایر
  هواپیمایی: قشم ایر
 • استانبول - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه است .

تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است .

خدمات آژانس

 • ترانسفر رفت و برگشت 
 • گشت شهری
 • اقامت هتل با صبحانه

سایر توضیحات

امتیاز 4.6 از 5 | از بین 22 امتیاز دهنده به تور استانبول شب یلدا

سوالات متداول