تور استانبول شب یلدا


دوتخته

6,800,000 تومان

یک تخته

7,610,000 تومان

کودک با تخت

6,800,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

6,800,000 تومان

یک تخته

7,610,000 تومان

کودک با تخت

6,800,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,800,000 تومان

یک تخته

7,840,000 تومان

کودک با تخت

6,800,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

6,800,000 تومان

یک تخته

7,840,000 تومان

کودک با تخت

6,800,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,260,000 تومان

یک تخته

8,770,000 تومان

کودک با تخت

7,030,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

7,260,000 تومان

یک تخته

8,770,000 تومان

کودک با تخت

7,030,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,490,000 تومان

یک تخته

9,230,000 تومان

کودک با تخت

7,030,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

7,490,000 تومان

یک تخته

9,230,000 تومان

کودک با تخت

7,030,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,490,000 تومان

یک تخته

9,230,000 تومان

کودک با تخت

7,030,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

7,490,000 تومان

یک تخته

9,230,000 تومان

کودک با تخت

7,030,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,780,000 تومان

یک تخته

9,750,000 تومان

کودک با تخت

7,080,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

7,780,000 تومان

یک تخته

9,750,000 تومان

کودک با تخت

7,080,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,890,000 تومان

یک تخته

9,980,000 تومان

کودک با تخت

7,780,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

7,890,000 تومان

یک تخته

9,980,000 تومان

کودک با تخت

7,780,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,890,000 تومان

یک تخته

9,980,000 تومان

کودک با تخت

7,200,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

7,890,000 تومان

یک تخته

9,980,000 تومان

کودک با تخت

7,200,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,010,000 تومان

یک تخته

10,210,000 تومان

کودک با تخت

7,540,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

8,010,000 تومان

یک تخته

10,210,000 تومان

کودک با تخت

7,540,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,230,000 تومان

یک تخته

10,610,000 تومان

کودک با تخت

8,100,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

8,230,000 تومان

یک تخته

10,610,000 تومان

کودک با تخت

8,100,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,290,000 تومان

یک تخته

10,730,000 تومان

کودک با تخت

7,710,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

8,290,000 تومان

یک تخته

10,730,000 تومان

کودک با تخت

7,710,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,290,000 تومان

یک تخته

10,730,000 تومان

کودک با تخت

7,710,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

8,290,000 تومان

یک تخته

10,730,000 تومان

کودک با تخت

7,710,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,290,000 تومان

یک تخته

10,730,000 تومان

کودک با تخت

7,710,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

8,290,000 تومان

یک تخته

10,730,000 تومان

کودک با تخت

7,710,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,360,000 تومان

یک تخته

10,910,000 تومان

کودک با تخت

7,660,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

8,360,000 تومان

یک تخته

10,910,000 تومان

کودک با تخت

7,660,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,640,000 تومان

یک تخته

11,420,000 تومان

کودک با تخت

7,830,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

8,640,000 تومان

یک تخته

11,420,000 تومان

کودک با تخت

7,830,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,870,000 تومان

یک تخته

11,890,000 تومان

کودک با تخت

7,830,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

8,870,000 تومان

یک تخته

11,890,000 تومان

کودک با تخت

7,830,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,890,000 تومان

یک تخته

11,930,000 تومان

کودک با تخت

8,100,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

8,890,000 تومان

یک تخته

11,930,000 تومان

کودک با تخت

8,100,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,100,000 تومان

یک تخته

12,350,000 تومان

کودک با تخت

8,290,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

9,100,000 تومان

یک تخته

12,350,000 تومان

کودک با تخت

8,290,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,600,000 تومان

یک تخته

13,300,000 تومان

کودک با تخت

9,470,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

9,600,000 تومان

یک تخته

13,300,000 تومان

کودک با تخت

9,470,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,730,000 تومان

یک تخته

13,560,000 تومان

کودک با تخت

9,040,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

9,730,000 تومان

یک تخته

13,560,000 تومان

کودک با تخت

9,040,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,860,000 تومان

یک تخته

13,820,000 تومان

کودک با تخت

8,680,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

9,860,000 تومان

یک تخته

13,820,000 تومان

کودک با تخت

8,680,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

10,000,000 تومان

یک تخته

14,090,000 تومان

کودک با تخت

8,680,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

10,000,000 تومان

یک تخته

14,090,000 تومان

کودک با تخت

8,680,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

10,840,000 تومان

یک تخته

15,720,000 تومان

کودک با تخت

10,570,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

10,840,000 تومان

یک تخته

15,720,000 تومان

کودک با تخت

10,570,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,060,000 تومان

یک تخته

16,160,000 تومان

کودک با تخت

10,830,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

11,060,000 تومان

یک تخته

16,160,000 تومان

کودک با تخت

10,830,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,230,000 تومان

یک تخته

16,510,000 تومان

کودک با تخت

9,910,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

11,230,000 تومان

یک تخته

16,510,000 تومان

کودک با تخت

9,910,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,370,000 تومان

یک تخته

16,780,000 تومان

کودک با تخت

9,650,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

11,370,000 تومان

یک تخته

16,780,000 تومان

کودک با تخت

9,650,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

12,030,000 تومان

یک تخته

18,100,000 تومان

کودک با تخت

11,890,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

12,030,000 تومان

یک تخته

18,100,000 تومان

کودک با تخت

11,890,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

12,290,000 تومان

یک تخته

18,630,000 تومان

کودک با تخت

10,050,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

12,290,000 تومان

یک تخته

18,630,000 تومان

کودک با تخت

10,050,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

13,080,000 تومان

یک تخته

20,210,000 تومان

کودک با تخت

12,030,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

13,080,000 تومان

یک تخته

20,210,000 تومان

کودک با تخت

12,030,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

13,870,000 تومان

یک تخته

22,060,000 تومان

کودک با تخت

11,500,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

13,870,000 تومان

یک تخته

22,060,000 تومان

کودک با تخت

11,500,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

14,010,000 تومان

یک تخته

19,420,000 تومان

کودک با تخت

9,390,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

14,010,000 تومان

یک تخته

19,420,000 تومان

کودک با تخت

9,390,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

14,270,000 تومان

یک تخته

22,590,000 تومان

کودک با تخت

8,330,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

14,270,000 تومان

یک تخته

22,590,000 تومان

کودک با تخت

8,330,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

15,330,000 تومان

یک تخته

24,700,000 تومان

کودک با تخت

10,570,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان

دوتخته

15,330,000 تومان

یک تخته

24,700,000 تومان

کودک با تخت

10,570,000 تومان

کودک بدون تخت

5,900,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - 1 دی 1400

  تهران
  تاریخ پرواز: 1 دی 1400
  قشم ایر
  هواپیمایی: قشم ایر
 • استانبول - 4 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برای تور استانبول شب یلدا است .

تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است .

خدمات آژانس

 • ترانسفر رفت و برگشت 
 • گشت شهری
 • اقامت هتل با صبحانه

سایر توضیحات

امتیاز 4.8 از 5 | از بین 18 امتیاز دهنده به تور استانبول شب یلدا

سوالات متداول