تور استانبول نوروز - 27 اسفند


هتل malkoc istanbul

هتل malkoc istanbul


با صبحانه

دوتخته

6,710,000 تومان

یک تخته

7,680,000 تومان

کودک با تخت

6,710,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان

دوتخته

6,710,000 تومان

یک تخته

7,680,000 تومان

کودک با تخت

6,710,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,140,000 تومان

یک تخته

8,540,000 تومان

کودک با تخت

6,490,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان

دوتخته

7,140,000 تومان

یک تخته

8,540,000 تومان

کودک با تخت

6,490,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل Fide Istanbul

هتل Fide Istanbul


با صبحانه

دوتخته

7,250,000 تومان

یک تخته

8,760,000 تومان

کودک با تخت

6,810,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان

دوتخته

7,250,000 تومان

یک تخته

8,760,000 تومان

کودک با تخت

6,810,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,250,000 تومان

یک تخته

8,760,000 تومان

کودک با تخت

6,600,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان

دوتخته

7,250,000 تومان

یک تخته

8,760,000 تومان

کودک با تخت

6,600,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,350,000 تومان

یک تخته

8,970,000 تومان

کودک با تخت

6,810,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان

دوتخته

7,350,000 تومان

یک تخته

8,970,000 تومان

کودک با تخت

6,810,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,350,000 تومان

یک تخته

8,970,000 تومان

کودک با تخت

7,030,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان

دوتخته

7,350,000 تومان

یک تخته

8,970,000 تومان

کودک با تخت

7,030,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,350,000 تومان

یک تخته

8,970,000 تومان

کودک با تخت

6,600,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان

دوتخته

7,350,000 تومان

یک تخته

8,970,000 تومان

کودک با تخت

6,600,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,570,000 تومان

یک تخته

9,410,000 تومان

کودک با تخت

6,810,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان

دوتخته

7,570,000 تومان

یک تخته

9,410,000 تومان

کودک با تخت

6,810,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,680,000 تومان

یک تخته

9,620,000 تومان

کودک با تخت

6,750,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان

دوتخته

7,680,000 تومان

یک تخته

9,620,000 تومان

کودک با تخت

6,750,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,680,000 تومان

یک تخته

9,620,000 تومان

کودک با تخت

7,030,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان

دوتخته

7,680,000 تومان

یک تخته

9,620,000 تومان

کودک با تخت

7,030,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,890,000 تومان

یک تخته

10,050,000 تومان

کودک با تخت

7,140,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان

دوتخته

7,890,000 تومان

یک تخته

10,050,000 تومان

کودک با تخت

7,140,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,890,000 تومان

یک تخته

10,050,000 تومان

کودک با تخت

7,030,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان

دوتخته

7,890,000 تومان

یک تخته

10,050,000 تومان

کودک با تخت

7,030,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,890,000 تومان

یک تخته

10,050,000 تومان

کودک با تخت

7,030,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان

دوتخته

7,890,000 تومان

یک تخته

10,050,000 تومان

کودک با تخت

7,030,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,000,000 تومان

یک تخته

10,270,000 تومان

کودک با تخت

6,920,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان

دوتخته

8,000,000 تومان

یک تخته

10,270,000 تومان

کودک با تخت

6,920,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,000,000 تومان

یک تخته

10,270,000 تومان

کودک با تخت

6,920,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان

دوتخته

8,000,000 تومان

یک تخته

10,270,000 تومان

کودک با تخت

6,920,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,000,000 تومان

یک تخته

10,050,000 تومان

کودک با تخت

6,900,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان

دوتخته

8,000,000 تومان

یک تخته

10,050,000 تومان

کودک با تخت

6,900,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل Nova Plaza Taksim Square Istanbul

هتل Nova Plaza Taksim Square Istanbul


با صبحانه

دوتخته

8,290,000 تومان

یک تخته

10,850,000 تومان

کودک با تخت

7,400,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان

دوتخته

8,290,000 تومان

یک تخته

10,850,000 تومان

کودک با تخت

7,400,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,400,000 تومان

یک تخته

10,700,000 تومان

کودک با تخت

7,400,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان

دوتخته

8,400,000 تومان

یک تخته

10,700,000 تومان

کودک با تخت

7,400,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,550,000 تومان

یک تخته

11,110,000 تومان

کودک با تخت

7,270,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان

دوتخته

8,550,000 تومان

یک تخته

11,110,000 تومان

کودک با تخت

7,270,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,650,000 تومان

یک تخته

11,570,000 تومان

کودک با تخت

7,350,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان

دوتخته

8,650,000 تومان

یک تخته

11,570,000 تومان

کودک با تخت

7,350,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,650,000 تومان

یک تخته

11,350,000 تومان

کودک با تخت

7,600,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان

دوتخته

8,650,000 تومان

یک تخته

11,350,000 تومان

کودک با تخت

7,600,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,760,000 تومان

یک تخته

11,670,000 تومان

کودک با تخت

7,570,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان

دوتخته

8,760,000 تومان

یک تخته

11,670,000 تومان

کودک با تخت

7,570,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,900,000 تومان

یک تخته

11,620,000 تومان

کودک با تخت

7,650,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان

دوتخته

8,900,000 تومان

یک تخته

11,620,000 تومان

کودک با تخت

7,650,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,980,000 تومان

یک تخته

11,880,000 تومان

کودک با تخت

7,900,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان

دوتخته

8,980,000 تومان

یک تخته

11,880,000 تومان

کودک با تخت

7,900,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,100,000 تومان

یک تخته

12,110,000 تومان

کودک با تخت

7,780,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان

دوتخته

9,100,000 تومان

یک تخته

12,110,000 تومان

کودک با تخت

7,780,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,130,000 تومان

یک تخته

12,330,000 تومان

کودک با تخت

8,110,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان

دوتخته

9,130,000 تومان

یک تخته

12,330,000 تومان

کودک با تخت

8,110,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,200,000 تومان

یک تخته

12,390,000 تومان

کودک با تخت

7,780,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان

دوتخته

9,200,000 تومان

یک تخته

12,390,000 تومان

کودک با تخت

7,780,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,610,000 تومان

یک تخته

12,750,000 تومان

کودک با تخت

7,680,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان

دوتخته

9,610,000 تومان

یک تخته

12,750,000 تومان

کودک با تخت

7,680,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,800,000 تومان

یک تخته

13,540,000 تومان

کودک با تخت

8,520,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان

دوتخته

9,800,000 تومان

یک تخته

13,540,000 تومان

کودک با تخت

8,520,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,830,000 تومان

یک تخته

13,670,000 تومان

کودک با تخت

8,290,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان

دوتخته

9,830,000 تومان

یک تخته

13,670,000 تومان

کودک با تخت

8,290,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

10,040,000 تومان

یک تخته

14,180,000 تومان

کودک با تخت

7,910,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان

دوتخته

10,040,000 تومان

یک تخته

14,180,000 تومان

کودک با تخت

7,910,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

10,210,000 تومان

یک تخته

14,310,000 تومان

کودک با تخت

9,190,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان

دوتخته

10,210,000 تومان

یک تخته

14,310,000 تومان

کودک با تخت

9,190,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,110,000 تومان

یک تخته

16,230,000 تومان

کودک با تخت

7,780,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان

دوتخته

11,110,000 تومان

یک تخته

16,230,000 تومان

کودک با تخت

7,780,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,620,000 تومان

یک تخته

17,640,000 تومان

کودک با تخت

8,040,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان

دوتخته

11,620,000 تومان

یک تخته

17,640,000 تومان

کودک با تخت

8,040,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

12,390,000 تومان

یک تخته

18,790,000 تومان

کودک با تخت

9,190,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان

دوتخته

12,390,000 تومان

یک تخته

18,790,000 تومان

کودک با تخت

9,190,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

12,390,000 تومان

یک تخته

18,920,000 تومان

کودک با تخت

9,060,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان

دوتخته

12,390,000 تومان

یک تخته

18,920,000 تومان

کودک با تخت

9,060,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

12,900,000 تومان

یک تخته

20,070,000 تومان

کودک با تخت

9,570,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان

دوتخته

12,900,000 تومان

یک تخته

20,070,000 تومان

کودک با تخت

9,570,000 تومان

کودک بدون تخت

6,350,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

  • شروع سفر: تهران - 27 اسفند

    تهران
    تاریخ پرواز: 27 اسفند
    ایران ایر
    هواپیمایی: ایران ایر
  • استانبول - 4 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

اصل گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت با ترانسفر

بیمه سامان تحت پوشش کرونا

اقامت صبحانه شاتل

لیدر راهنما فارسی زبان 

گشت شهری
 

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.8 از 5 | از بین 27 امتیاز دهنده به تور استانبول نوروز - 27 اسفند

سوالات متداول