تور استانبول نوروز ویژه شب عید


هتل malkoc istanbul

هتل malkoc istanbul


3 شب

3,800,000 تومان

4 شب

4,180,000 تومان

5 شب

4,920,000 تومان

توضیحات

0

3 شب

3,800,000 تومان

4 شب

4,180,000 تومان

5 شب

4,920,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

3 شب

4,050,000 تومان

4 شب

4,480,000 تومان

5 شب

5,440,000 تومان

توضیحات

0

3 شب

4,050,000 تومان

4 شب

4,480,000 تومان

5 شب

5,440,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

3 شب

4,110,000 تومان

4 شب

4,580,000 تومان

5 شب

5,440,000 تومان

توضیحات

0

3 شب

4,110,000 تومان

4 شب

4,580,000 تومان

5 شب

5,440,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

3 شب

4,110,000 تومان

4 شب

4,580,000 تومان

5 شب

5,440,000 تومان

توضیحات

0

3 شب

4,110,000 تومان

4 شب

4,580,000 تومان

5 شب

5,440,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

3 شب

4,190,000 تومان

4 شب

4,690,000 تومان

5 شب

5,600,000 تومان

توضیحات

0

3 شب

4,190,000 تومان

4 شب

4,690,000 تومان

5 شب

5,600,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

3 شب

4,350,000 تومان

4 شب

4,900,000 تومان

5 شب

5,840,000 تومان

توضیحات

0

3 شب

4,350,000 تومان

4 شب

4,900,000 تومان

5 شب

5,840,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

3 شب

4,400,000 تومان

4 شب

4,970,000 تومان

5 شب

5,930,000 تومان

توضیحات

0

3 شب

4,400,000 تومان

4 شب

4,970,000 تومان

5 شب

5,930,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

3 شب

4,430,000 تومان

4 شب

5,000,000 تومان

5 شب

5,970,000 تومان

توضیحات

0

3 شب

4,430,000 تومان

4 شب

5,000,000 تومان

5 شب

5,970,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

3 شب

4,510,000 تومان

4 شب

5,180,000 تومان

5 شب

6,100,000 تومان

توضیحات

0

3 شب

4,510,000 تومان

4 شب

5,180,000 تومان

5 شب

6,100,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

3 شب

4,510,000 تومان

4 شب

5,180,000 تومان

5 شب

6,100,000 تومان

توضیحات

0

3 شب

4,510,000 تومان

4 شب

5,180,000 تومان

5 شب

6,100,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

3 شب

4,580,000 تومان

4 شب

5,210,000 تومان

5 شب

6,230,000 تومان

توضیحات

0

3 شب

4,580,000 تومان

4 شب

5,210,000 تومان

5 شب

6,230,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

3 شب

4,580,000 تومان

4 شب

5,210,000 تومان

5 شب

6,230,000 تومان

توضیحات

0

3 شب

4,580,000 تومان

4 شب

5,210,000 تومان

5 شب

6,230,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل Nova Plaza Taksim Square Istanbul

هتل Nova Plaza Taksim Square Istanbul


با صبحانه

3 شب

4,580,000 تومان

4 شب

5,210,000 تومان

5 شب

6,230,000 تومان

توضیحات

0

3 شب

4,580,000 تومان

4 شب

5,210,000 تومان

5 شب

6,230,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

3 شب

4,660,000 تومان

4 شب

5,320,000 تومان

5 شب

6,300,000 تومان

توضیحات

0

3 شب

4,660,000 تومان

4 شب

5,320,000 تومان

5 شب

6,300,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

3 شب

4,660,000 تومان

4 شب

5,320,000 تومان

5 شب

6,360,000 تومان

توضیحات

0

3 شب

4,660,000 تومان

4 شب

5,320,000 تومان

5 شب

6,360,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

3 شب

4,660,000 تومان

4 شب

5,320,000 تومان

5 شب

6,360,000 تومان

توضیحات

0

3 شب

4,660,000 تومان

4 شب

5,320,000 تومان

5 شب

6,360,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

3 شب

4,740,000 تومان

4 شب

5,420,000 تومان

5 شب

6,500,000 تومان

توضیحات

0

3 شب

4,740,000 تومان

4 شب

5,420,000 تومان

5 شب

6,500,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

3 شب

5,060,000 تومان

4 شب

5,840,000 تومان

5 شب

7,020,000 تومان

توضیحات

0

3 شب

5,060,000 تومان

4 شب

5,840,000 تومان

5 شب

7,020,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

3 شب

5,060,000 تومان

4 شب

5,840,000 تومان

5 شب

7,020,000 تومان

توضیحات

0

3 شب

5,060,000 تومان

4 شب

5,840,000 تومان

5 شب

7,020,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

3 شب

5,140,000 تومان

4 شب

5,950,000 تومان

5 شب

7,150,000 تومان

توضیحات

0

3 شب

5,140,000 تومان

4 شب

5,950,000 تومان

5 شب

7,150,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

3 شب

5,240,000 تومان

4 شب

6,180,000 تومان

5 شب

7,330,000 تومان

توضیحات

0

3 شب

5,240,000 تومان

4 شب

6,180,000 تومان

5 شب

7,330,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

3 شب

5,340,000 تومان

4 شب

6,220,000 تومان

5 شب

7,490,000 تومان

توضیحات

0

3 شب

5,340,000 تومان

4 شب

6,220,000 تومان

5 شب

7,490,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

3 شب

5,370,000 تومان

4 شب

6,270,000 تومان

5 شب

7,600,000 تومان

توضیحات

0

3 شب

5,370,000 تومان

4 شب

6,270,000 تومان

5 شب

7,600,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

3 شب

5,380,000 تومان

4 شب

6,390,000 تومان

5 شب

7,900,000 تومان

توضیحات

0

3 شب

5,380,000 تومان

4 شب

6,390,000 تومان

5 شب

7,900,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

3 شب

5,430,000 تومان

4 شب

6,340,000 تومان

5 شب

7,650,000 تومان

توضیحات

0

3 شب

5,430,000 تومان

4 شب

6,340,000 تومان

5 شب

7,650,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

3 شب

5,430,000 تومان

4 شب

6,340,000 تومان

5 شب

7,650,000 تومان

توضیحات

0

3 شب

5,430,000 تومان

4 شب

6,340,000 تومان

5 شب

7,650,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

3 شب

5,430,000 تومان

4 شب

6,850,000 تومان

5 شب

8,270,000 تومان

توضیحات

0

3 شب

5,430,000 تومان

4 شب

6,850,000 تومان

5 شب

8,270,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

3 شب

5,850,000 تومان

4 شب

6,900,000 تومان

5 شب

8,340,000 تومان

توضیحات

0

3 شب

5,850,000 تومان

4 شب

6,900,000 تومان

5 شب

8,340,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

3 شب

6,180,000 تومان

4 شب

7,350,000 تومان

5 شب

8,900,000 تومان

توضیحات

0

3 شب

6,180,000 تومان

4 شب

7,350,000 تومان

5 شب

8,900,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

3 شب

6,370,000 تومان

4 شب

7,600,000 تومان

5 شب

9,210,000 تومان

توضیحات

0

3 شب

6,370,000 تومان

4 شب

7,600,000 تومان

5 شب

9,210,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

3 شب

6,370,000 تومان

4 شب

7,600,000 تومان

5 شب

9,210,000 تومان

توضیحات

0

3 شب

6,370,000 تومان

4 شب

7,600,000 تومان

5 شب

9,210,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

3 شب

6,560,000 تومان

4 شب

7,850,000 تومان

5 شب

9,600,000 تومان

توضیحات

0

3 شب

6,560,000 تومان

4 شب

7,850,000 تومان

5 شب

9,600,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

3 شب

7,120,000 تومان

4 شب

8,600,000 تومان

5 شب

10,460,000 تومان

توضیحات

0

3 شب

7,120,000 تومان

4 شب

8,600,000 تومان

5 شب

10,460,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

3 شب

7,500,000 تومان

4 شب

9,180,000 تومان

5 شب

11,090,000 تومان

توضیحات

0

3 شب

7,500,000 تومان

4 شب

9,180,000 تومان

5 شب

11,090,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

3 شب

7,780,000 تومان

4 شب

9,470,000 تومان

5 شب

11,560,000 تومان

توضیحات

0

3 شب

7,780,000 تومان

4 شب

9,470,000 تومان

5 شب

11,560,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

3 شب

8,630,000 تومان

4 شب

10,600,000 تومان

5 شب

12,970,000 تومان

توضیحات

0

3 شب

8,630,000 تومان

4 شب

10,600,000 تومان

5 شب

12,970,000 تومان

توضیحات

0
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - شب عید

  تهران
  تاریخ پرواز: شب عید
  ایران ایر
  هواپیمایی: ایران ایر
 • استانبول - 3 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برای تور استانبول نوروز ویژه شب عید است .

تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است .

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.7 از 5 | از بین 72 امتیاز دهنده به تور استانبول نوروز ویژه شب عید

سوالات متداول