تور آنتالیا ماه رمضان


دوتخته

7,540,000 تومان

یک تخته

8,150,000 تومان

کودک با تخت

6,930,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان

دوتخته

7,540,000 تومان

یک تخته

8,150,000 تومان

کودک با تخت

6,930,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,210,000 تومان

یک تخته

11,200,000 تومان

کودک با تخت

7,770,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان

دوتخته

9,210,000 تومان

یک تخته

11,200,000 تومان

کودک با تخت

7,770,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,270,000 تومان

یک تخته

12,190,000 تومان

کودک با تخت

7,800,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان

دوتخته

9,270,000 تومان

یک تخته

12,190,000 تومان

کودک با تخت

7,800,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,370,000 تومان

یک تخته

10,890,000 تومان

کودک با تخت

7,840,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان

دوتخته

9,370,000 تومان

یک تخته

10,890,000 تومان

کودک با تخت

7,840,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل sensitive premium resort and spa antalya

هتل sensitive premium resort and spa antalya


خدمات كامل

دوتخته

9,810,000 تومان

یک تخته

11,640,000 تومان

کودک با تخت

8,080,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان

دوتخته

9,810,000 تومان

یک تخته

11,640,000 تومان

کودک با تخت

8,080,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,090,000 تومان

یک تخته

14,020,000 تومان

کودک با تخت

8,720,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان

دوتخته

11,090,000 تومان

یک تخته

14,020,000 تومان

کودک با تخت

8,720,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,810,000 تومان

یک تخته

15,620,000 تومان

کودک با تخت

15,620,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان

دوتخته

11,810,000 تومان

یک تخته

15,620,000 تومان

کودک با تخت

15,620,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,820,000 تومان

یک تخته

14,560,000 تومان

کودک با تخت

9,080,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان

دوتخته

11,820,000 تومان

یک تخته

14,560,000 تومان

کودک با تخت

9,080,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

12,190,000 تومان

یک تخته

16,570,000 تومان

کودک با تخت

9,270,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان

دوتخته

12,190,000 تومان

یک تخته

16,570,000 تومان

کودک با تخت

9,270,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

12,370,000 تومان

یک تخته

15,480,000 تومان

کودک با تخت

9,360,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان

دوتخته

12,370,000 تومان

یک تخته

15,480,000 تومان

کودک با تخت

9,360,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

12,550,000 تومان

یک تخته

15,840,000 تومان

کودک با تخت

9,450,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان

دوتخته

12,550,000 تومان

یک تخته

15,840,000 تومان

کودک با تخت

9,450,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

13,830,000 تومان

یک تخته

18,400,000 تومان

کودک با تخت

10,090,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان

دوتخته

13,830,000 تومان

یک تخته

18,400,000 تومان

کودک با تخت

10,090,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

14,410,000 تومان

یک تخته

19,340,000 تومان

کودک با تخت

10,300,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان

دوتخته

14,410,000 تومان

یک تخته

19,340,000 تومان

کودک با تخت

10,300,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

14,580,000 تومان

یک تخته

18,840,000 تومان

کودک با تخت

10,380,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان

دوتخته

14,580,000 تومان

یک تخته

18,840,000 تومان

کودک با تخت

10,380,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل concorde de luxe resort lara antalya

هتل concorde de luxe resort lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

15,100,000 تومان

یک تخته

21,700,000 تومان

کودک با تخت

10,700,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان

دوتخته

15,100,000 تومان

یک تخته

21,700,000 تومان

کودک با تخت

10,700,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

15,500,000 تومان

یک تخته

20,000,000 تومان

کودک با تخت

10,900,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان

دوتخته

15,500,000 تومان

یک تخته

20,000,000 تومان

کودک با تخت

10,900,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

19,100,000 تومان

یک تخته

25,600,000 تومان

کودک با تخت

12,700,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان

دوتخته

19,100,000 تومان

یک تخته

25,600,000 تومان

کودک با تخت

12,700,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

20,600,000 تومان

یک تخته

30,600,000 تومان

کودک با تخت

13,500,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان

دوتخته

20,600,000 تومان

یک تخته

30,600,000 تومان

کودک با تخت

13,500,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

21,000,000 تومان

یک تخته

29,700,000 تومان

کودک با تخت

13,700,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان

دوتخته

21,000,000 تومان

یک تخته

29,700,000 تومان

کودک با تخت

13,700,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

21,900,000 تومان

یک تخته

29,700,000 تومان

کودک با تخت

14,100,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان

دوتخته

21,900,000 تومان

یک تخته

29,700,000 تومان

کودک با تخت

14,100,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

22,000,000 تومان

یک تخته

30,000,000 تومان

کودک با تخت

14,100,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان

دوتخته

22,000,000 تومان

یک تخته

30,000,000 تومان

کودک با تخت

14,100,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

22,300,000 تومان

یک تخته

30,300,000 تومان

کودک با تخت

14,300,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان

دوتخته

22,300,000 تومان

یک تخته

30,300,000 تومان

کودک با تخت

14,300,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل selectum luxury resort belek antalya

هتل selectum luxury resort belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

25,100,000 تومان

یک تخته

36,500,000 تومان

کودک با تخت

15,800,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان

دوتخته

25,100,000 تومان

یک تخته

36,500,000 تومان

کودک با تخت

15,800,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

26,500,000 تومان

یک تخته

40,500,000 تومان

کودک با تخت

16,400,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان

دوتخته

26,500,000 تومان

یک تخته

40,500,000 تومان

کودک با تخت

16,400,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

35,600,000 تومان

یک تخته

53,100,000 تومان

کودک با تخت

21,100,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان

دوتخته

35,600,000 تومان

یک تخته

53,100,000 تومان

کودک با تخت

21,100,000 تومان

کودک بدون تخت

6,470,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - هر هفته

  تهران
  تاریخ پرواز: هر هفته
  کورندون
  هواپیمایی: کورندون
 • آنتالیا - 6 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برای تور آنتالیا ماه رمضان است .

تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است .

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.5 از 5 | از بین 24 امتیاز دهنده به تور آنتالیا ماه رمضان

سوالات متداول