تور گرجستان مهر


هتل polo tbilisi

هتل polo tbilisi


با صبحانه

دوتخته

6,790,000 تومان

یک تخته

7,400,000 تومان

کودک با تخت

6,790,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان

دوتخته

6,790,000 تومان

یک تخته

7,400,000 تومان

کودک با تخت

6,790,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان
هتل isaka tbilisi

هتل isaka tbilisi


با صبحانه

دوتخته

6,790,000 تومان

یک تخته

7,400,000 تومان

کودک با تخت

6,790,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان

دوتخته

6,790,000 تومان

یک تخته

7,400,000 تومان

کودک با تخت

6,790,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان
هتل rustaveli 36 by same teblisi

هتل rustaveli 36 by same teblisi


با صبحانه

دوتخته

6,990,000 تومان

یک تخته

7,810,000 تومان

کودک با تخت

6,790,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان

دوتخته

6,990,000 تومان

یک تخته

7,810,000 تومان

کودک با تخت

6,790,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان
هتل old city tbilisi

هتل old city tbilisi


با صبحانه

دوتخته

7,700,000 تومان

یک تخته

9,230,000 تومان

کودک با تخت

7,190,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان

دوتخته

7,700,000 تومان

یک تخته

9,230,000 تومان

کودک با تخت

7,190,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان
هتل golden globe tbilisi

هتل golden globe tbilisi


با صبحانه

دوتخته

7,960,000 تومان

یک تخته

9,740,000 تومان

کودک با تخت

7,190,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان

دوتخته

7,960,000 تومان

یک تخته

9,740,000 تومان

کودک با تخت

7,190,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان
هتل parma tbilisi

هتل parma tbilisi


با صبحانه

دوتخته

7,960,000 تومان

یک تخته

9,740,000 تومان

کودک با تخت

7,700,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان

دوتخته

7,960,000 تومان

یک تخته

9,740,000 تومان

کودک با تخت

7,700,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان
هتل l.m club tbilisi

هتل l.m club tbilisi


با صبحانه

دوتخته

8,210,000 تومان

یک تخته

10,250,000 تومان

کودک با تخت

7,190,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان

دوتخته

8,210,000 تومان

یک تخته

10,250,000 تومان

کودک با تخت

7,190,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان
هتل tbilisi tower

هتل tbilisi tower


با صبحانه

دوتخته

8,470,000 تومان

یک تخته

10,760,000 تومان

کودک با تخت

7,700,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان

دوتخته

8,470,000 تومان

یک تخته

10,760,000 تومان

کودک با تخت

7,700,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان
هتل best western tbilisi art

هتل best western tbilisi art


با صبحانه

دوتخته

8,980,000 تومان

یک تخته

11,270,000 تومان

کودک با تخت

7,190,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان

دوتخته

8,980,000 تومان

یک تخته

11,270,000 تومان

کودک با تخت

7,190,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان
هتل astoria tbilisi

هتل astoria tbilisi


با صبحانه

دوتخته

8,980,000 تومان

یک تخته

11,780,000 تومان

کودک با تخت

8,210,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان

دوتخته

8,980,000 تومان

یک تخته

11,780,000 تومان

کودک با تخت

8,210,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان
هتل radius tbilisi

هتل radius tbilisi


با صبحانه

دوتخته

9,030,000 تومان

یک تخته

11,270,000 تومان

کودک با تخت

8,010,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان

دوتخته

9,030,000 تومان

یک تخته

11,270,000 تومان

کودک با تخت

8,010,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان
هتل ameri plaza tbilisi

هتل ameri plaza tbilisi


با صبحانه

دوتخته

9,490,000 تومان

یک تخته

12,800,000 تومان

کودک با تخت

8,210,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان

دوتخته

9,490,000 تومان

یک تخته

12,800,000 تومان

کودک با تخت

8,210,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان
هتل preference hualing tbilisi

هتل preference hualing tbilisi


با صبحانه

دوتخته

10,000,000 تومان

یک تخته

13,820,000 تومان

کودک با تخت

9,230,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان

دوتخته

10,000,000 تومان

یک تخته

13,820,000 تومان

کودک با تخت

9,230,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان
هتل hilton garden inn tbilisi

هتل hilton garden inn tbilisi


با صبحانه

دوتخته

10,250,000 تومان

یک تخته

13,820,000 تومان

کودک با تخت

9,230,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان

دوتخته

10,250,000 تومان

یک تخته

13,820,000 تومان

کودک با تخت

9,230,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان
هتل holiday inn tbilisi

هتل holiday inn tbilisi


با صبحانه

دوتخته

10,510,000 تومان

یک تخته

14,130,000 تومان

کودک با تخت

10,250,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان

دوتخته

10,510,000 تومان

یک تخته

14,130,000 تومان

کودک با تخت

10,250,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان
هتل ambassadori tbilisi

هتل ambassadori tbilisi


با صبحانه

دوتخته

11,020,000 تومان

یک تخته

14,840,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان

دوتخته

11,020,000 تومان

یک تخته

14,840,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان
هتل sheraton grand tbilisi metechi palace

هتل sheraton grand tbilisi metechi palace


با صبحانه

دوتخته

12,800,000 تومان

یک تخته

19,430,000 تومان

کودک با تخت

10,250,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان

دوتخته

12,800,000 تومان

یک تخته

19,430,000 تومان

کودک با تخت

10,250,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان
هتل pullman tbilisi

هتل pullman tbilisi


با صبحانه

دوتخته

12,800,000 تومان

یک تخته

19,430,000 تومان

کودک با تخت

11,270,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان

دوتخته

12,800,000 تومان

یک تخته

19,430,000 تومان

کودک با تخت

11,270,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان
هتل ambassadori tbilisi

هتل ambassadori tbilisi


با صبحانه

دوتخته

13,820,000 تومان

یک تخته

19,940,000 تومان

کودک با تخت

9,740,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان

دوتخته

13,820,000 تومان

یک تخته

19,940,000 تومان

کودک با تخت

9,740,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان
هتل the biltmore tbilisi

هتل the biltmore tbilisi


با صبحانه

دوتخته

13,820,000 تومان

یک تخته

21,470,000 تومان

کودک با تخت

13,310,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان

دوتخته

13,820,000 تومان

یک تخته

21,470,000 تومان

کودک با تخت

13,310,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان
هتل radisson blu tbilisi

هتل radisson blu tbilisi


با صبحانه

دوتخته

14,330,000 تومان

یک تخته

22,490,000 تومان

کودک با تخت

12,290,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان

دوتخته

14,330,000 تومان

یک تخته

22,490,000 تومان

کودک با تخت

12,290,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان
هتل tbilisi marriott

هتل tbilisi marriott


با صبحانه

دوتخته

15,860,000 تومان

یک تخته

23,000,000 تومان

کودک با تخت

10,760,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان

دوتخته

15,860,000 تومان

یک تخته

23,000,000 تومان

کودک با تخت

10,760,000 تومان

کودک بدون تخت

6,200,000 تومان

سایر تورها

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران -

  تهران
  تاریخ پرواز:
  قشم ایر
  هواپیمایی: قشم ایر
 • گرجستان - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • 2 دوز واکسن و گذشت 14 روز از دوز دوم
 • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 • کارت واکسن دیجیتال انگلیسی یا نتیجه منفی تست پی سی آر

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

سایر توضیحات

امتیاز 3.9 از 5 | از بین 32 امتیاز دهنده به تور گرجستان مهر

سوالات متداول