تور آنتالیا با پرواز ایرانی


هتل melodi kemer antalya

هتل melodi kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

9,300,000 تومان

یک تخته

10,610,000 تومان

کودک با تخت

8,370,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان

دوتخته

9,300,000 تومان

یک تخته

10,610,000 تومان

کودک با تخت

8,370,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان
هتل himeros beach kemer antalya

هتل himeros beach kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

9,900,000 تومان

یک تخته

12,410,000 تومان

کودک با تخت

8,600,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان

دوتخته

9,900,000 تومان

یک تخته

12,410,000 تومان

کودک با تخت

8,600,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان
هتل belkon club hotel antalya

هتل belkon club hotel antalya


خدمات كامل

دوتخته

12,320,000 تومان

یک تخته

14,860,000 تومان

کودک با تخت

9,840,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان

دوتخته

12,320,000 تومان

یک تخته

14,860,000 تومان

کودک با تخت

9,840,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان
هتل palmet sport belek antalya

هتل palmet sport belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

12,880,000 تومان

یک تخته

17,340,000 تومان

کودک با تخت

10,080,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان

دوتخته

12,880,000 تومان

یک تخته

17,340,000 تومان

کودک با تخت

10,080,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان
هتل cender antalya

هتل cender antalya


خدمات كامل

دوتخته

13,060,000 تومان

یک تخته

16,040,000 تومان

کودک با تخت

10,180,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان

دوتخته

13,060,000 تومان

یک تخته

16,040,000 تومان

کودک با تخت

10,180,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان
هتل palmet kiris antalya

هتل palmet kiris antalya


خدمات كامل

دوتخته

13,250,000 تومان

یک تخته

18,020,000 تومان

کودک با تخت

10,270,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان

دوتخته

13,250,000 تومان

یک تخته

18,020,000 تومان

کودک با تخت

10,270,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان
هتل palmet family lara antalya

هتل palmet family lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

14,740,000 تومان

یک تخته

20,690,000 تومان

کودک با تخت

11,020,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان

دوتخته

14,740,000 تومان

یک تخته

20,690,000 تومان

کودک با تخت

11,020,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان
هتل ring beach antalya

هتل ring beach antalya


خدمات كامل

دوتخته

14,920,000 تومان

یک تخته

21,060,000 تومان

کودک با تخت

11,100,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان

دوتخته

14,920,000 تومان

یک تخته

21,060,000 تومان

کودک با تخت

11,100,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان
هتل daima biz kemer antalya

هتل daima biz kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

16,130,000 تومان

یک تخته

23,350,000 تومان

کودک با تخت

11,730,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان

دوتخته

16,130,000 تومان

یک تخته

23,350,000 تومان

کودک با تخت

11,730,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان
هتل armas kaplan paradise antalya

هتل armas kaplan paradise antalya


خدمات كامل

دوتخته

16,780,000 تومان

یک تخته

24,720,000 تومان

کودک با تخت

12,130,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان

دوتخته

16,780,000 تومان

یک تخته

24,720,000 تومان

کودک با تخت

12,130,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان
هتل wyndham garden antalya

هتل wyndham garden antalya


خدمات كامل

دوتخته

17,900,000 تومان

یک تخته

23,300,000 تومان

کودک با تخت

12,600,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان

دوتخته

17,900,000 تومان

یک تخته

23,300,000 تومان

کودک با تخت

12,600,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان
هتل ramada resort antalya

هتل ramada resort antalya


خدمات كامل

دوتخته

18,460,000 تومان

یک تخته

24,040,000 تومان

کودک با تخت

12,880,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان

دوتخته

18,460,000 تومان

یک تخته

24,040,000 تومان

کودک با تخت

12,880,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان
هتل transatlantik antalya

هتل transatlantik antalya


خدمات كامل

دوتخته

18,460,000 تومان

یک تخته

27,380,000 تومان

کودک با تخت

12,880,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان

دوتخته

18,460,000 تومان

یک تخته

27,380,000 تومان

کودک با تخت

12,880,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان
هتل crystal waterworld resort belek antalya

هتل crystal waterworld resort belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

18,670,000 تومان

یک تخته

30,580,000 تومان

کودک با تخت

12,910,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان

دوتخته

18,670,000 تومان

یک تخته

30,580,000 تومان

کودک با تخت

12,910,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان
هتل crystal centro antalya

هتل crystal centro antalya


خدمات كامل

دوتخته

19,230,000 تومان

یک تخته

31,690,000 تومان

کودک با تخت

13,280,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان

دوتخته

19,230,000 تومان

یک تخته

31,690,000 تومان

کودک با تخت

13,280,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان
هتل wind of lara antalya

هتل wind of lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

19,820,000 تومان

یک تخته

29,860,000 تومان

کودک با تخت

13,560,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان

دوتخته

19,820,000 تومان

یک تخته

29,860,000 تومان

کودک با تخت

13,560,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان
هتل grand park lara antalya

هتل grand park lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

19,940,000 تومان

یک تخته

30,180,000 تومان

کودک با تخت

13,620,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان

دوتخته

19,940,000 تومان

یک تخته

30,180,000 تومان

کودک با تخت

13,620,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان
هتل sensitive premium resort and spa antalya

هتل sensitive premium resort and spa antalya


خدمات كامل

دوتخته

20,130,000 تومان

یک تخته

26,670,000 تومان

کودک با تخت

13,710,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان

دوتخته

20,130,000 تومان

یک تخته

26,670,000 تومان

کودک با تخت

13,710,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان
هتل sherwood suites resort

هتل sherwood suites resort


خدمات كامل

دوتخته

20,200,000 تومان

یک تخته

33,080,000 تومان

کودک با تخت

13,740,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان

دوتخته

20,200,000 تومان

یک تخته

33,080,000 تومان

کودک با تخت

13,740,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان
هتل crystal prestige elite antalya

هتل crystal prestige elite antalya


خدمات كامل

دوتخته

21,090,000 تومان

یک تخته

35,410,000 تومان

کودک با تخت

14,210,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان

دوتخته

21,090,000 تومان

یک تخته

35,410,000 تومان

کودک با تخت

14,210,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان
هتل asteria kremlin palace antalya

هتل asteria kremlin palace antalya


خدمات كامل

دوتخته

21,980,000 تومان

یک تخته

30,920,000 تومان

کودک با تخت

14,640,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان

دوتخته

21,980,000 تومان

یک تخته

30,920,000 تومان

کودک با تخت

14,640,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان
هتل orange county kemer antalya

هتل orange county kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

23,100,000 تومان

یک تخته

38,920,000 تومان

کودک با تخت

15,200,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان

دوتخته

23,100,000 تومان

یک تخته

38,920,000 تومان

کودک با تخت

15,200,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان
هتل grand ring antalya

هتل grand ring antalya


خدمات كامل

دوتخته

27,760,000 تومان

یک تخته

45,240,000 تومان

کودک با تخت

17,520,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان

دوتخته

27,760,000 تومان

یک تخته

45,240,000 تومان

کودک با تخت

17,520,000 تومان

کودک بدون تخت

7,330,000 تومان

سایر تورها

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران -

  تهران
  تاریخ پرواز:
  معراج
  هواپیمایی: معراج
 • آنتالیا - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • 2 دوز واکسن و گذشت 14 روز از دوز دوم
 • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 • تست پی سی آر الزامیست
 • کارت واکسن دیجیتال انگلیسی

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

سایر توضیحات

امتیاز 3.8 از 5 | از بین 26 امتیاز دهنده به تور آنتالیا با پرواز ایرانی

سوالات متداول