تور آنتالیا مرداد ماه


دوتخته

11,790,000 تومان

یک تخته

13,890,000 تومان

کودک با تخت

9,690,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

11,790,000 تومان

یک تخته

13,890,000 تومان

کودک با تخت

9,690,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

13,690,000 تومان

یک تخته

16,690,000 تومان

کودک با تخت

10,590,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

13,690,000 تومان

یک تخته

16,690,000 تومان

کودک با تخت

10,590,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل palmet beach resort kemer antalya

هتل palmet beach resort kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

15,190,000 تومان

یک تخته

20,490,000 تومان

کودک با تخت

11,390,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

15,190,000 تومان

یک تخته

20,490,000 تومان

کودک با تخت

11,390,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

17,990,000 تومان

یک تخته

25,290,000 تومان

کودک با تخت

12,790,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

17,990,000 تومان

یک تخته

25,290,000 تومان

کودک با تخت

12,790,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

19,390,000 تومان

یک تخته

26,390,000 تومان

کودک با تخت

13,490,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

19,390,000 تومان

یک تخته

26,390,000 تومان

کودک با تخت

13,490,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل crystal Waterworld Resort Belek Antalya

هتل crystal Waterworld Resort Belek Antalya


خدمات كامل

دوتخته

19,390,000 تومان

یک تخته

31,090,000 تومان

کودک با تخت

13,490,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

19,390,000 تومان

یک تخته

31,090,000 تومان

کودک با تخت

13,490,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

23,690,000 تومان

یک تخته

39,790,000 تومان

کودک با تخت

15,690,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

23,690,000 تومان

یک تخته

39,790,000 تومان

کودک با تخت

15,690,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

24,390,000 تومان

یک تخته

32,790,000 تومان

کودک با تخت

15,990,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

24,390,000 تومان

یک تخته

32,790,000 تومان

کودک با تخت

15,990,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل titanic Deluxe Golf Belek Antalya

هتل titanic Deluxe Golf Belek Antalya


خدمات كامل

دوتخته

27,790,000 تومان

یک تخته

37,790,000 تومان

کودک با تخت

17,690,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

27,790,000 تومان

یک تخته

37,790,000 تومان

کودک با تخت

17,690,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

27,890,000 تومان

یک تخته

38,090,000 تومان

کودک با تخت

17,790,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

27,890,000 تومان

یک تخته

38,090,000 تومان

کودک با تخت

17,790,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

29,290,000 تومان

یک تخته

41,890,000 تومان

کودک با تخت

18,890,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

29,290,000 تومان

یک تخته

41,890,000 تومان

کودک با تخت

18,890,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

30,590,000 تومان

یک تخته

41,590,000 تومان

کودک با تخت

19,490,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

30,590,000 تومان

یک تخته

41,590,000 تومان

کودک با تخت

19,490,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

31,090,000 تومان

یک تخته

49,190,000 تومان

کودک با تخت

19,790,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

31,090,000 تومان

یک تخته

49,190,000 تومان

کودک با تخت

19,790,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

32,790,000 تومان

یک تخته

57,190,000 تومان

کودک با تخت

20,590,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

32,790,000 تومان

یک تخته

57,190,000 تومان

کودک با تخت

20,590,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

33,690,000 تومان

یک تخته

48,790,000 تومان

کودک با تخت

21,090,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

33,690,000 تومان

یک تخته

48,790,000 تومان

کودک با تخت

21,090,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل susesi Luxury Resort Belek Antalya

هتل susesi Luxury Resort Belek Antalya


خدمات كامل

دوتخته

34,590,000 تومان

یک تخته

47,590,000 تومان

کودک با تخت

21,490,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

34,590,000 تومان

یک تخته

47,590,000 تومان

کودک با تخت

21,490,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل delphin Be Grand Resort Lara Antalya

هتل delphin Be Grand Resort Lara Antalya


خدمات كامل

دوتخته

35,290,000 تومان

یک تخته

49,190,000 تومان

کودک با تخت

21,490,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

35,290,000 تومان

یک تخته

49,190,000 تومان

کودک با تخت

21,490,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

35,990,000 تومان

یک تخته

50,190,000 تومان

کودک با تخت

21,790,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

35,990,000 تومان

یک تخته

50,190,000 تومان

کودک با تخت

21,790,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

38,390,000 تومان

یک تخته

53,390,000 تومان

کودک با تخت

23,390,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

38,390,000 تومان

یک تخته

53,390,000 تومان

کودک با تخت

23,390,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

38,890,000 تومان

یک تخته

54,090,000 تومان

کودک با تخت

23,690,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

38,890,000 تومان

یک تخته

54,090,000 تومان

کودک با تخت

23,690,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

41,490,000 تومان

یک تخته

67,990,000 تومان

کودک با تخت

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

41,490,000 تومان

یک تخته

67,990,000 تومان

کودک با تخت

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل selectum Luxury Resort Belek Antalya

هتل selectum Luxury Resort Belek Antalya


خدمات كامل

دوتخته

44,090,000 تومان

یک تخته

64,990,000 تومان

کودک با تخت

26,690,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

44,090,000 تومان

یک تخته

64,990,000 تومان

کودک با تخت

26,690,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

68,890,000 تومان

یک تخته

116,490,000 تومان

کودک با تخت

39,090,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان

دوتخته

68,890,000 تومان

یک تخته

116,490,000 تومان

کودک با تخت

39,090,000 تومان

کودک بدون تخت

8,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - تابستان 1401

  تهران
  تاریخ پرواز: تابستان 1401
  سان اکسپرس
  هواپیمایی: سان اکسپرس
 • آنتالیا - 6 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برای تور بالی تیر ماه است .

تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است .

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.9 از 5 | از بین 18 امتیاز دهنده به تور آنتالیا مرداد ماه

سوالات متداول