تور آنتالیا با پرواز ایران ایر


دوتخته

6,150,000 تومان

یک تخته

7,160,000 تومان

کودک با تخت

3,900,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

6,150,000 تومان

یک تخته

7,160,000 تومان

کودک با تخت

3,900,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,590,000 تومان

یک تخته

7,770,000 تومان

کودک با تخت

5,790,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

6,590,000 تومان

یک تخته

7,770,000 تومان

کودک با تخت

5,790,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,380,000 تومان

یک تخته

9,560,000 تومان

کودک با تخت

5,990,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

7,380,000 تومان

یک تخته

9,560,000 تومان

کودک با تخت

5,990,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل palmet beach resort kemer antalya

هتل palmet beach resort kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

7,970,000 تومان

یک تخته

11,140,000 تومان

کودک با تخت

6,390,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

7,970,000 تومان

یک تخته

11,140,000 تومان

کودک با تخت

6,390,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,000,000 تومان

یک تخته

10,520,000 تومان

کودک با تخت

6,320,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

8,000,000 تومان

یک تخته

10,520,000 تومان

کودک با تخت

6,320,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,160,000 تومان

یک تخته

16,680,000 تومان

کودک با تخت

8,170,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

9,160,000 تومان

یک تخته

16,680,000 تومان

کودک با تخت

8,170,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل sensitive premium resort and spa antalya

هتل sensitive premium resort and spa antalya


خدمات كامل

دوتخته

10,350,000 تومان

یک تخته

10,740,000 تومان

کودک با تخت

7,580,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

10,350,000 تومان

یک تخته

10,740,000 تومان

کودک با تخت

7,580,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

10,550,000 تومان

یک تخته

15,300,000 تومان

کودک با تخت

8,170,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

10,550,000 تومان

یک تخته

15,300,000 تومان

کودک با تخت

8,170,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

10,940,000 تومان

یک تخته

15,880,000 تومان

کودک با تخت

8,650,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

10,940,000 تومان

یک تخته

15,880,000 تومان

کودک با تخت

8,650,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,340,000 تومان

یک تخته

22,430,000 تومان

کودک با تخت

9,560,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

11,340,000 تومان

یک تخته

22,430,000 تومان

کودک با تخت

9,560,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,700,000 تومان

یک تخته

20,090,000 تومان

کودک با تخت

9,000,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

11,700,000 تومان

یک تخته

20,090,000 تومان

کودک با تخت

9,000,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,730,000 تومان

یک تخته

18,660,000 تومان

کودک با تخت

7,970,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

11,730,000 تومان

یک تخته

18,660,000 تومان

کودک با تخت

7,970,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,930,000 تومان

یک تخته

18,660,000 تومان

کودک با تخت

8,370,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

11,930,000 تومان

یک تخته

18,660,000 تومان

کودک با تخت

8,370,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,950,000 تومان

یک تخته

19,260,000 تومان

کودک با تخت

8,760,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

11,950,000 تومان

یک تخته

19,260,000 تومان

کودک با تخت

8,760,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

12,590,000 تومان

یک تخته

20,250,000 تومان

کودک با تخت

8,760,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

12,590,000 تومان

یک تخته

20,250,000 تومان

کودک با تخت

8,760,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل crystal waterworld resort belek antalya

هتل crystal waterworld resort belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

13,910,000 تومان

یک تخته

20,840,000 تومان

کودک با تخت

9,160,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

13,910,000 تومان

یک تخته

20,840,000 تومان

کودک با تخت

9,160,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

17,480,000 تومان

یک تخته

34,700,000 تومان

کودک با تخت

13,120,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

17,480,000 تومان

یک تخته

34,700,000 تومان

کودک با تخت

13,120,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

20,840,000 تومان

یک تخته

37,470,000 تومان

کودک با تخت

13,910,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

20,840,000 تومان

یک تخته

37,470,000 تومان

کودک با تخت

13,910,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

20,840,000 تومان

یک تخته

35,300,000 تومان

کودک با تخت

11,140,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

20,840,000 تومان

یک تخته

35,300,000 تومان

کودک با تخت

11,140,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

20,930,000 تومان

یک تخته

35,210,000 تومان

کودک با تخت

13,200,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

20,930,000 تومان

یک تخته

35,210,000 تومان

کودک با تخت

13,200,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

21,630,000 تومان

یک تخته

35,100,000 تومان

کودک با تخت

10,940,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

21,630,000 تومان

یک تخته

35,100,000 تومان

کودک با تخت

10,940,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

22,820,000 تومان

یک تخته

40,640,000 تومان

کودک با تخت

14,700,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

22,820,000 تومان

یک تخته

40,640,000 تومان

کودک با تخت

14,700,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل titanic deluxe golf belek antalya

هتل titanic deluxe golf belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

23,810,000 تومان

یک تخته

42,420,000 تومان

کودک با تخت

15,300,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

23,810,000 تومان

یک تخته

42,420,000 تومان

کودک با تخت

15,300,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - 28 مهر 1400

  تهران
  تاریخ پرواز: 28 مهر 1400
  ایران ایر
  هواپیمایی: ایران ایر
 • آنتالیا - 6 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برای تور آنتالیا با پرواز ایران ایر الزامی است .

تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است .

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.3 از 5 | از بین 21 امتیاز دهنده به تور آنتالیا با پرواز ایران ایر

سوالات متداول