تور آنتالیا عید فطر


دوتخته

4,990,000 تومان 33 یورو

یک تخته

4,990,000 تومان 66 یورو

کودک با تخت

4,990,000 تومان 15 یورو

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان

دوتخته

4,990,000 تومان 33 یورو

یک تخته

4,990,000 تومان 66 یورو

کودک با تخت

4,990,000 تومان 15 یورو

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,990,000 تومان 100 یورو

یک تخته

4,990,000 تومان 157 یورو

کودک با تخت

4,990,000 تومان 51 یورو

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان

دوتخته

4,990,000 تومان 100 یورو

یک تخته

4,990,000 تومان 157 یورو

کودک با تخت

4,990,000 تومان 51 یورو

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,990,000 تومان 100 یورو

یک تخته

4,990,000 تومان 157 یورو

کودک با تخت

4,990,000 تومان 48 یورو

کودک بدون تخت

0

دوتخته

4,990,000 تومان 100 یورو

یک تخته

4,990,000 تومان 157 یورو

کودک با تخت

4,990,000 تومان 48 یورو

کودک بدون تخت

0
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,990,000 تومان 108 یورو

یک تخته

4,990,000 تومان 168 یورو

کودک با تخت

4,990,000 تومان 51 یورو

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان

دوتخته

4,990,000 تومان 108 یورو

یک تخته

4,990,000 تومان 168 یورو

کودک با تخت

4,990,000 تومان 51 یورو

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,990,000 تومان 133 یورو

یک تخته

0

کودک با تخت

4,990,000 تومان 133 یورو

کودک بدون تخت

0

دوتخته

4,990,000 تومان 133 یورو

یک تخته

0

کودک با تخت

4,990,000 تومان 133 یورو

کودک بدون تخت

0
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,990,000 تومان 163 یورو

یک تخته

4,990,000 تومان 289 یورو

کودک با تخت

4,990,000 تومان 78 یورو

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان

دوتخته

4,990,000 تومان 163 یورو

یک تخته

4,990,000 تومان 289 یورو

کودک با تخت

4,990,000 تومان 78 یورو

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,990,000 تومان 193 یورو

یک تخته

4,990,000 تومان 318 یورو

کودک با تخت

4,990,000 تومان 93 یورو

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان

دوتخته

4,990,000 تومان 193 یورو

یک تخته

4,990,000 تومان 318 یورو

کودک با تخت

4,990,000 تومان 93 یورو

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,990,000 تومان 200 یورو

یک تخته

4,990,000 تومان 319 یورو

کودک با تخت

4,990,000 تومان 102 یورو

کودک بدون تخت

0

دوتخته

4,990,000 تومان 200 یورو

یک تخته

4,990,000 تومان 319 یورو

کودک با تخت

4,990,000 تومان 102 یورو

کودک بدون تخت

0
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,990,000 تومان 233 یورو

یک تخته

0

کودک با تخت

4,990,000 تومان 114 یورو

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان

دوتخته

4,990,000 تومان 233 یورو

یک تخته

0

کودک با تخت

4,990,000 تومان 114 یورو

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل concorde de luxe resort lara antalya

هتل concorde de luxe resort lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

4,990,000 تومان 300 یورو

یک تخته

4,990,000 تومان 458 یورو

کودک با تخت

4,990,000 تومان 147 یورو

کودک بدون تخت

0

دوتخته

4,990,000 تومان 300 یورو

یک تخته

4,990,000 تومان 458 یورو

کودک با تخت

4,990,000 تومان 147 یورو

کودک بدون تخت

0
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,990,000 تومان 300 یورو

یک تخته

4,990,000 تومان 458 یورو

کودک با تخت

4,990,000 تومان 147 یورو

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان

دوتخته

4,990,000 تومان 300 یورو

یک تخته

4,990,000 تومان 458 یورو

کودک با تخت

4,990,000 تومان 147 یورو

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,990,000 تومان 331 یورو

یک تخته

4,990,000 تومان 500 یورو

کودک با تخت

4,990,000 تومان 147 یورو

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان

دوتخته

4,990,000 تومان 331 یورو

یک تخته

4,990,000 تومان 500 یورو

کودک با تخت

4,990,000 تومان 147 یورو

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,990,000 تومان 331 یورو

یک تخته

4,990,000 تومان 500 یورو

کودک با تخت

4,990,000 تومان 163 یورو

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان

دوتخته

4,990,000 تومان 331 یورو

یک تخته

4,990,000 تومان 500 یورو

کودک با تخت

4,990,000 تومان 163 یورو

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,990,000 تومان 367 یورو

یک تخته

4,990,000 تومان 555 یورو

کودک با تخت

4,990,000 تومان 181 یورو

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان

دوتخته

4,990,000 تومان 367 یورو

یک تخته

4,990,000 تومان 555 یورو

کودک با تخت

4,990,000 تومان 181 یورو

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,990,000 تومان 380 یورو

یک تخته

4,990,000 تومان 705 یورو

کودک با تخت

4,990,000 تومان 202 یورو

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان

دوتخته

4,990,000 تومان 380 یورو

یک تخته

4,990,000 تومان 705 یورو

کودک با تخت

4,990,000 تومان 202 یورو

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,990,000 تومان 422 یورو

یک تخته

4,990,000 تومان 639 یورو

کودک با تخت

4,990,000 تومان 207 یورو

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان

دوتخته

4,990,000 تومان 422 یورو

یک تخته

4,990,000 تومان 639 یورو

کودک با تخت

4,990,000 تومان 207 یورو

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل susesi luxury resort belek antalya

هتل susesi luxury resort belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

4,990,000 تومان 506 یورو

یک تخته

4,990,000 تومان 766 یورو

کودک با تخت

4,990,000 تومان 250 یورو

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان

دوتخته

4,990,000 تومان 506 یورو

یک تخته

4,990,000 تومان 766 یورو

کودک با تخت

4,990,000 تومان 250 یورو

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,990,000 تومان 518 یورو

یک تخته

4,990,000 تومان 856 یورو

کودک با تخت

4,990,000 تومان 262 یورو

کودک بدون تخت

0

دوتخته

4,990,000 تومان 518 یورو

یک تخته

4,990,000 تومان 856 یورو

کودک با تخت

4,990,000 تومان 262 یورو

کودک بدون تخت

0
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل selectum luxury resort belek antalya

هتل selectum luxury resort belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

4,990,000 تومان 513 یورو

یک تخته

4,990,000 تومان 856 یورو

کودک با تخت

4,990,000 تومان 262 یورو

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان

دوتخته

4,990,000 تومان 513 یورو

یک تخته

4,990,000 تومان 856 یورو

کودک با تخت

4,990,000 تومان 262 یورو

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,990,000 تومان 543 یورو

یک تخته

4,990,000 تومان 929 یورو

کودک با تخت

4,990,000 تومان 268 یورو

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان

دوتخته

4,990,000 تومان 543 یورو

یک تخته

4,990,000 تومان 929 یورو

کودک با تخت

4,990,000 تومان 268 یورو

کودک بدون تخت

4,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - هر روز

  تهران
  تاریخ پرواز: هر روز
  کورندون
  هواپیمایی: کورندون
 • آنتالیا - 6 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برای تور آنتالیا عید فطر است .

تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است .

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

 

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.6 از 5 | از بین 20 امتیاز دهنده به تور آنتالیا عید فطر

سوالات متداول