تور آنتالیا با پرواز کرندون


هتل melodi kemer antalya

هتل melodi kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

14,410,000 تومان

یک تخته

16,520,000 تومان

کودک با تخت

12,900,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

14,410,000 تومان

یک تخته

16,520,000 تومان

کودک با تخت

12,900,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل palmet sport belek antalya

هتل palmet sport belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

18,070,000 تومان

یک تخته

22,740,000 تومان

کودک با تخت

14,730,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

18,070,000 تومان

یک تخته

22,740,000 تومان

کودک با تخت

14,730,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل belkon club hotel antalya

هتل belkon club hotel antalya


خدمات كامل

دوتخته

18,920,000 تومان

یک تخته

22,680,000 تومان

کودک با تخت

15,150,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

18,920,000 تومان

یک تخته

22,680,000 تومان

کودک با تخت

15,150,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل armir resort antalya

هتل armir resort antalya


خدمات كامل

دوتخته

18,930,000 تومان

یک تخته

23,450,000 تومان

کودک با تخت

15,160,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

18,930,000 تومان

یک تخته

23,450,000 تومان

کودک با تخت

15,160,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل palmet family lara antalya

هتل palmet family lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

19,790,000 تومان

یک تخته

26,510,000 تومان

کودک با تخت

15,590,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

19,790,000 تومان

یک تخته

26,510,000 تومان

کودک با تخت

15,590,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل cender antalya

هتل cender antalya


خدمات كامل

دوتخته

19,960,000 تومان

یک تخته

24,250,000 تومان

کودک با تخت

15,680,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

19,960,000 تومان

یک تخته

24,250,000 تومان

کودک با تخت

15,680,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل palmet kiris antalya

هتل palmet kiris antalya


خدمات كامل

دوتخته

20,220,000 تومان

یک تخته

26,400,000 تومان

کودک با تخت

15,810,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

20,220,000 تومان

یک تخته

26,400,000 تومان

کودک با تخت

15,810,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل palmet beach resort kemer antalya

هتل palmet beach resort kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

22,590,000 تومان

یک تخته

29,310,000 تومان

کودک با تخت

16,990,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

22,590,000 تومان

یک تخته

29,310,000 تومان

کودک با تخت

16,990,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل imperial sunland antalya

هتل imperial sunland antalya


خدمات كامل

دوتخته

26,040,000 تومان

یک تخته

40,680,000 تومان

کودک با تخت

18,710,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

26,040,000 تومان

یک تخته

40,680,000 تومان

کودک با تخت

18,710,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل daima biz kemer antalya

هتل daima biz kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

26,470,000 تومان

یک تخته

37,020,000 تومان

کودک با تخت

18,930,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

26,470,000 تومان

یک تخته

37,020,000 تومان

کودک با تخت

18,930,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل transatlantik antalya

هتل transatlantik antalya


خدمات كامل

دوتخته

28,190,000 تومان

یک تخته

41,630,000 تومان

کودک با تخت

19,790,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

28,190,000 تومان

یک تخته

41,630,000 تومان

کودک با تخت

19,790,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل porto bello antalya

هتل porto bello antalya


خدمات كامل

دوتخته

31,250,000 تومان

یک تخته

45,150,000 تومان

کودک با تخت

21,324,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

31,250,000 تومان

یک تخته

45,150,000 تومان

کودک با تخت

21,324,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل crystal deluxe resort antalya

هتل crystal deluxe resort antalya


خدمات كامل

دوتخته

32,070,000 تومان

یک تخته

52,740,000 تومان

کودک با تخت

21,730,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

32,070,000 تومان

یک تخته

52,740,000 تومان

کودک با تخت

21,730,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل crystal centro antalya

هتل crystal centro antalya


خدمات كامل

دوتخته

37,450,000 تومان

یک تخته

63,500,000 تومان

کودک با تخت

24,420,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

37,450,000 تومان

یک تخته

63,500,000 تومان

کودک با تخت

24,420,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل orange county kemer antalya

هتل orange county kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

39,600,000 تومان

یک تخته

67,810,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

39,600,000 تومان

یک تخته

67,810,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل titanic beach lara antalya

هتل titanic beach lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

46,280,000 تومان

یک تخته

63,720,000 تومان

کودک با تخت

28,830,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

46,280,000 تومان

یک تخته

63,720,000 تومان

کودک با تخت

28,830,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل titanic deluxe golf belek antalya

هتل titanic deluxe golf belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

47,400,000 تومان

یک تخته

66,450,000 تومان

کودک با تخت

28,340,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

47,400,000 تومان

یک تخته

66,450,000 تومان

کودک با تخت

28,340,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل orange county kemer antalya

هتل orange county kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

48,220,000 تومان

یک تخته

85,040,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

48,220,000 تومان

یک تخته

85,040,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل rixos beldibi kemer antalya

هتل rixos beldibi kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

54,680,000 تومان

یک تخته

84,970,000 تومان

کودک با تخت

33,030,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

54,680,000 تومان

یک تخته

84,970,000 تومان

کودک با تخت

33,030,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل adam eve belek antalya

هتل adam eve belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

55,540,000 تومان

یک تخته

77,720,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

55,540,000 تومان

یک تخته

77,720,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل delphin imperial lara antalya

هتل delphin imperial lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

57,580,000 تومان

یک تخته

80,680,000 تومان

کودک با تخت

34,491,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

57,580,000 تومان

یک تخته

80,680,000 تومان

کودک با تخت

34,491,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان
هتل barut lara antalya

هتل barut lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

58,980,000 تومان

یک تخته

82,780,000 تومان

کودک با تخت

35,191,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

دوتخته

58,980,000 تومان

یک تخته

82,780,000 تومان

کودک با تخت

35,191,000 تومان

کودک بدون تخت

11,990,000 تومان

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - 22 مرداد

  تهران
  تاریخ پرواز: 22 مرداد
  کرندون
  هواپیمایی: کرندون
 • آنتالیا - 6 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • 2 دوز واکسن و گذشت 14 روز از دوز دوم
 • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 • تست پی سی آر الزامیست
 • کارت واکسن دیجیتال انگلیسی

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

سایر توضیحات

امتیاز 3.4 از 5 | از بین 43 امتیاز دهنده به تور آنتالیا با پرواز کرندون

سوالات متداول