تور آنتالیا 24 و 25 و 26 شهریور


هتل melodi kemer antalya

هتل melodi kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

15,050,000 تومان

یک تخته

16,410,000 تومان

کودک با تخت

13,980,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

15,050,000 تومان

یک تخته

16,410,000 تومان

کودک با تخت

13,980,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل palmet sport belek antalya

هتل palmet sport belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

19,450,000 تومان

یک تخته

23,990,000 تومان

کودک با تخت

16,210,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

19,450,000 تومان

یک تخته

23,990,000 تومان

کودک با تخت

16,210,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل palmet family lara antalya

هتل palmet family lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

20,460,000 تومان

یک تخته

26,460,000 تومان

کودک با تخت

16,710,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

20,460,000 تومان

یک تخته

26,460,000 تومان

کودک با تخت

16,710,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل perre art resort

هتل perre art resort


خدمات كامل

دوتخته

20,670,000 تومان

یک تخته

26,440,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

20,670,000 تومان

یک تخته

26,440,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل palmet beach resort kemer antalya

هتل palmet beach resort kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

21,480,000 تومان

یک تخته

26,590,000 تومان

کودک با تخت

17,220,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

21,480,000 تومان

یک تخته

26,590,000 تومان

کودک با تخت

17,220,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل daima biz kemer antalya

هتل daima biz kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

22,690,000 تومان

یک تخته

29,500,000 تومان

کودک با تخت

18,850,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

22,690,000 تومان

یک تخته

29,500,000 تومان

کودک با تخت

18,850,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل imperial sunland antalya

هتل imperial sunland antalya


خدمات كامل

دوتخته

23,100,000 تومان

یک تخته

33,230,000 تومان

کودک با تخت

18,030,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

23,100,000 تومان

یک تخته

33,230,000 تومان

کودک با تخت

18,030,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل transatlantik antalya

هتل transatlantik antalya


خدمات كامل

دوتخته

25,730,000 تومان

یک تخته

35,950,000 تومان

کودک با تخت

19,350,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

25,730,000 تومان

یک تخته

35,950,000 تومان

کودک با تخت

19,350,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل amon belek antalya

هتل amon belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

26,950,000 تومان

یک تخته

40,930,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

26,950,000 تومان

یک تخته

40,930,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل grand park lara antalya

هتل grand park lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

28,770,000 تومان

یک تخته

39,840,000 تومان

کودک با تخت

20,870,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

28,770,000 تومان

یک تخته

39,840,000 تومان

کودک با تخت

20,870,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل aquaworld belek antalya

هتل aquaworld belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

29,990,000 تومان

یک تخته

47,010,000 تومان

کودک با تخت

21,480,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

29,990,000 تومان

یک تخته

47,010,000 تومان

کودک با تخت

21,480,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل crystal waterworld resort belek antalya

هتل crystal waterworld resort belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

30,900,000 تومان

یک تخته

48,840,000 تومان

کودک با تخت

21,930,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

30,900,000 تومان

یک تخته

48,840,000 تومان

کودک با تخت

21,930,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل crystal prestige elite antalya

هتل crystal prestige elite antalya


خدمات كامل

دوتخته

31,410,000 تومان

یک تخته

49,850,000 تومان

کودک با تخت

22,190,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

31,410,000 تومان

یک تخته

49,850,000 تومان

کودک با تخت

22,190,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل aska lara antalya

هتل aska lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

33,640,000 تومان

یک تخته

43,970,000 تومان

کودک با تخت

23,300,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

33,640,000 تومان

یک تخته

43,970,000 تومان

کودک با تخت

23,300,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل corendon playa kemer

هتل corendon playa kemer


خدمات كامل

دوتخته

34,450,000 تومان

یک تخته

55,930,000 تومان

کودک با تخت

23,710,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

34,450,000 تومان

یک تخته

55,930,000 تومان

کودک با تخت

23,710,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل orange county kemer antalya

هتل orange county kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

37,490,000 تومان

یک تخته

62,010,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

37,490,000 تومان

یک تخته

62,010,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل miracle resort lara antalya

هتل miracle resort lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

39,720,000 تومان

یک تخته

59,780,000 تومان

کودک با تخت

26,340,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

39,720,000 تومان

یک تخته

59,780,000 تومان

کودک با تخت

26,340,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل nirvana cosmopolitan antalya

هتل nirvana cosmopolitan antalya


خدمات كامل

دوتخته

40,530,000 تومان

یک تخته

61,200,000 تومان

کودک با تخت

26,750,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

40,530,000 تومان

یک تخته

61,200,000 تومان

کودک با تخت

26,750,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل royal wings lara antalya

هتل royal wings lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

41,540,000 تومان

یک تخته

55,830,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

41,540,000 تومان

یک تخته

55,830,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل delphin diva lara antalya

هتل delphin diva lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

44,890,000 تومان

یک تخته

60,850,000 تومان

کودک با تخت

28,930,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

44,890,000 تومان

یک تخته

60,850,000 تومان

کودک با تخت

28,930,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل delphin palace lara antalya

هتل delphin palace lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

45,280,000 تومان

یک تخته

61,440,000 تومان

کودک با تخت

29,130,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

45,280,000 تومان

یک تخته

61,440,000 تومان

کودک با تخت

29,130,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل susesi luxury resort belek antalya

هتل susesi luxury resort belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

45,390,000 تومان

یک تخته

61,610,000 تومان

کودک با تخت

29,180,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

45,390,000 تومان

یک تخته

61,610,000 تومان

کودک با تخت

29,180,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل delphin imperial lara antalya

هتل delphin imperial lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

49,470,000 تومان

یک تخته

67,730,000 تومان

کودک با تخت

31,220,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

49,470,000 تومان

یک تخته

67,730,000 تومان

کودک با تخت

31,220,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل royal seginus lara antalya

هتل royal seginus lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

49,650,000 تومان

یک تخته

68,090,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

49,650,000 تومان

یک تخته

68,090,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل royal holiday palace antalya

هتل royal holiday palace antalya


خدمات كامل

دوتخته

49,650,000 تومان

یک تخته

68,090,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

49,650,000 تومان

یک تخته

68,090,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

سایر تورها

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران -

  تهران
  تاریخ پرواز:
  کرندون
  هواپیمایی: کرندون
 • آنتالیا - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • 2 دوز واکسن و گذشت 14 روز از دوز دوم
 • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 • کارت واکسن دیجیتال انگلیسی یا نتیجه منفی تست پی سی آر

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

سایر توضیحات

امتیاز 4.2 از 5 | از بین 15 امتیاز دهنده به تور آنتالیا 24 و 25 و 26 شهریور

سوالات متداول