تور آنتالیا - تست PCR رایگان


دوتخته

9,990,000 تومان

یک تخته

11,970,000 تومان

کودک با تخت

8,200,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

9,990,000 تومان

یک تخته

11,970,000 تومان

کودک با تخت

8,200,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

10,890,000 تومان

یک تخته

13,290,000 تومان

کودک با تخت

8,700,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

10,890,000 تومان

یک تخته

13,290,000 تومان

کودک با تخت

8,700,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل palmet beach resort kemer antalya

هتل palmet beach resort kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

11,390,000 تومان

یک تخته

15,030,000 تومان

کودک با تخت

8,970,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

11,390,000 تومان

یک تخته

15,030,000 تومان

کودک با تخت

8,970,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,590,000 تومان

یک تخته

14,400,000 تومان

کودک با تخت

9,020,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

11,590,000 تومان

یک تخته

14,400,000 تومان

کودک با تخت

9,020,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

13,090,000 تومان

یک تخته

20,040,000 تومان

کودک با تخت

9,800,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

13,090,000 تومان

یک تخته

20,040,000 تومان

کودک با تخت

9,800,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

13,490,000 تومان

یک تخته

18,060,000 تومان

کودک با تخت

9,980,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

13,490,000 تومان

یک تخته

18,060,000 تومان

کودک با تخت

9,980,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

13,490,000 تومان

یک تخته

18,060,000 تومان

کودک با تخت

9,980,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

13,490,000 تومان

یک تخته

18,060,000 تومان

کودک با تخت

9,980,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

13,890,000 تومان

یک تخته

21,660,000 تومان

کودک با تخت

10,220,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

13,890,000 تومان

یک تخته

21,660,000 تومان

کودک با تخت

10,220,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

13,890,000 تومان

یک تخته

19,590,000 تومان

کودک با تخت

9,990,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

13,890,000 تومان

یک تخته

19,590,000 تومان

کودک با تخت

9,990,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

13,990,000 تومان

یک تخته

204,000,000 تومان

کودک با تخت

10,250,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

13,990,000 تومان

یک تخته

204,000,000 تومان

کودک با تخت

10,250,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

14,290,000 تومان

یک تخته

19,350,000 تومان

کودک با تخت

10,390,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

14,290,000 تومان

یک تخته

19,350,000 تومان

کودک با تخت

10,390,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

14,990,000 تومان

یک تخته

20,550,000 تومان

کودک با تخت

10,700,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

14,990,000 تومان

یک تخته

20,550,000 تومان

کودک با تخت

10,700,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

16,990,000 تومان

یک تخته

22,680,000 تومان

کودک با تخت

11,760,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

16,990,000 تومان

یک تخته

22,680,000 تومان

کودک با تخت

11,760,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

17,090,000 تومان

یک تخته

22,890,000 تومان

کودک با تخت

11,790,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

17,090,000 تومان

یک تخته

22,890,000 تومان

کودک با تخت

11,790,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

17,090,000 تومان

یک تخته

28,350,000 تومان

کودک با تخت

11,790,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

17,090,000 تومان

یک تخته

28,350,000 تومان

کودک با تخت

11,790,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

17,390,000 تومان

یک تخته

24,480,000 تومان

کودک با تخت

11,930,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

17,390,000 تومان

یک تخته

24,480,000 تومان

کودک با تخت

11,930,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل Crystal Waterworld Resort Belek Antalya

هتل Crystal Waterworld Resort Belek Antalya


خدمات كامل

دوتخته

17,790,000 تومان

یک تخته

29,700,000 تومان

کودک با تخت

121,700,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

17,790,000 تومان

یک تخته

29,700,000 تومان

کودک با تخت

121,700,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

18,190,000 تومان

یک تخته

25,800,000 تومان

کودک با تخت

12,340,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

18,190,000 تومان

یک تخته

25,800,000 تومان

کودک با تخت

12,340,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

18,990,000 تومان

یک تخته

32,220,000 تومان

کودک با تخت

12,750,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

18,990,000 تومان

یک تخته

32,220,000 تومان

کودک با تخت

12,750,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

18,990,000 تومان

یک تخته

258,000,000 تومان

کودک با تخت

12,750,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

18,990,000 تومان

یک تخته

258,000,000 تومان

کودک با تخت

12,750,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

19,590,000 تومان

یک تخته

26,730,000 تومان

کودک با تخت

13,040,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

19,590,000 تومان

یک تخته

26,730,000 تومان

کودک با تخت

13,040,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

19,790,000 تومان

یک تخته

28,400,000 تومان

کودک با تخت

13,160,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

19,790,000 تومان

یک تخته

28,400,000 تومان

کودک با تخت

13,160,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

19,890,000 تومان

یک تخته

30,660,000 تومان

کودک با تخت

13,180,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

19,890,000 تومان

یک تخته

30,660,000 تومان

کودک با تخت

13,180,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

20,490,000 تومان

یک تخته

28,170,000 تومان

کودک با تخت

13,470,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

20,490,000 تومان

یک تخته

28,170,000 تومان

کودک با تخت

13,470,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

20,890,000 تومان

یک تخته

28,700,000 تومان

کودک با تخت

13,700,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

20,890,000 تومان

یک تخته

28,700,000 تومان

کودک با تخت

13,700,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل Concorde De Luxe Resort Lara Antalya

هتل Concorde De Luxe Resort Lara Antalya


خدمات كامل

دوتخته

21,290,000 تومان

یک تخته

32,200,000 تومان

کودک با تخت

13,880,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

21,290,000 تومان

یک تخته

32,200,000 تومان

کودک با تخت

13,880,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل Concorde De Luxe Resort Lara Antalya

هتل Concorde De Luxe Resort Lara Antalya


خدمات كامل

دوتخته

21,290,000 تومان

یک تخته

32,200,000 تومان

کودک با تخت

13,880,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

21,290,000 تومان

یک تخته

32,200,000 تومان

کودک با تخت

13,880,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

22,090,000 تومان

یک تخته

33,890,000 تومان

کودک با تخت

14,290,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

22,090,000 تومان

یک تخته

33,890,000 تومان

کودک با تخت

14,290,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

22,090,000 تومان

یک تخته

30,600,000 تومان

کودک با تخت

14,290,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

22,090,000 تومان

یک تخته

30,600,000 تومان

کودک با تخت

14,290,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

22,890,000 تومان

یک تخته

31,830,000 تومان

کودک با تخت

14,700,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

22,890,000 تومان

یک تخته

31,830,000 تومان

کودک با تخت

14,700,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

23,290,000 تومان

یک تخته

35,970,000 تومان

کودک با تخت

14,870,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

23,290,000 تومان

یک تخته

35,970,000 تومان

کودک با تخت

14,870,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

23,590,000 تومان

یک تخته

32,970,000 تومان

کودک با تخت

15,000,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

23,590,000 تومان

یک تخته

32,970,000 تومان

کودک با تخت

15,000,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

23,890,000 تومان

یک تخته

35,130,000 تومان

کودک با تخت

15,230,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

23,890,000 تومان

یک تخته

35,130,000 تومان

کودک با تخت

15,230,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

25,090,000 تومان

یک تخته

44,790,000 تومان

کودک با تخت

15,800,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

25,090,000 تومان

یک تخته

44,790,000 تومان

کودک با تخت

15,800,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

25,190,000 تومان

یک تخته

35,400,000 تومان

کودک با تخت

15,380,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

25,190,000 تومان

یک تخته

35,400,000 تومان

کودک با تخت

15,380,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

25,390,000 تومان

یک تخته

35,700,000 تومان

کودک با تخت

9,990,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

25,390,000 تومان

یک تخته

35,700,000 تومان

کودک با تخت

9,990,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

25,590,000 تومان

یک تخته

37,560,000 تومان

کودک با تخت

16,530,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

25,590,000 تومان

یک تخته

37,560,000 تومان

کودک با تخت

16,530,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل Titanic Deluxe Golf Belek Antalya

هتل Titanic Deluxe Golf Belek Antalya


خدمات كامل

دوتخته

25,990,000 تومان

یک تخته

36,630,000 تومان

کودک با تخت

16,240,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

25,990,000 تومان

یک تخته

36,630,000 تومان

کودک با تخت

16,240,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

26,090,000 تومان

یک تخته

41,670,000 تومان

کودک با تخت

16,960,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

26,090,000 تومان

یک تخته

41,670,000 تومان

کودک با تخت

16,960,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

26,590,000 تومان

یک تخته

37,560,000 تومان

کودک با تخت

16,530,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان

دوتخته

26,590,000 تومان

یک تخته

37,560,000 تومان

کودک با تخت

16,530,000 تومان

کودک بدون تخت

8,890,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - هرروز

  تهران
  تاریخ پرواز: هرروز
  سان اکسپرس
  هواپیمایی: سان اکسپرس
 • آنتالیا - 6 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

اصل گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت با ترانسفر
 • بیمه سامان تحت پوشش کرونا
 • اقامت صبحانه شاتل
 • لیدر راهنما فارسی زبان 
 • گشت شهری
   

سایر توضیحات

تست PCR رایگان 

سایر تورها

امتیاز 3.5 از 5 | از بین 55 امتیاز دهنده به تور آنتالیا - تست PCR رایگان

سوالات متداول