تور آنتالیا نوروز - نیمه دوم


دوتخته

15,800,000 تومان

یک تخته

17,150,000 تومان

کودک با تخت

14,450,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

15,800,000 تومان

یک تخته

17,150,000 تومان

کودک با تخت

14,450,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

17,600,000 تومان

یک تخته

20,300,000 تومان

کودک با تخت

15,350,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

17,600,000 تومان

یک تخته

20,300,000 تومان

کودک با تخت

15,350,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

17,600,000 تومان

یک تخته

20,300,000 تومان

کودک با تخت

15,350,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

17,600,000 تومان

یک تخته

20,300,000 تومان

کودک با تخت

15,350,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

17,780,000 تومان

یک تخته

21,290,000 تومان

کودک با تخت

15,440,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

17,780,000 تومان

یک تخته

21,290,000 تومان

کودک با تخت

15,440,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

19,940,000 تومان

یک تخته

23,360,000 تومان

کودک با تخت

16,520,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

19,940,000 تومان

یک تخته

23,360,000 تومان

کودک با تخت

16,520,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

19,990,000 تومان

یک تخته

24,160,000 تومان

کودک با تخت

14,610,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

19,990,000 تومان

یک تخته

24,160,000 تومان

کودک با تخت

14,610,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

19,990,000 تومان

یک تخته

24,160,000 تومان

کودک با تخت

14,610,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

19,990,000 تومان

یک تخته

24,160,000 تومان

کودک با تخت

14,610,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

21,200,000 تومان

یک تخته

25,250,000 تومان

کودک با تخت

17,150,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

21,200,000 تومان

یک تخته

25,250,000 تومان

کودک با تخت

17,150,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل Concorde De Luxe Resort Lara Antalya

هتل Concorde De Luxe Resort Lara Antalya


خدمات كامل

دوتخته

22,460,000 تومان

یک تخته

29,480,000 تومان

کودک با تخت

17,780,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

22,460,000 تومان

یک تخته

29,480,000 تومان

کودک با تخت

17,780,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

23,000,000 تومان

یک تخته

27,950,000 تومان

کودک با تخت

18,050,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

23,000,000 تومان

یک تخته

27,950,000 تومان

کودک با تخت

18,050,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

23,310,000 تومان

یک تخته

31,520,000 تومان

کودک با تخت

18,180,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

23,310,000 تومان

یک تخته

31,520,000 تومان

کودک با تخت

18,180,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

23,310,000 تومان

یک تخته

28,440,000 تومان

کودک با تخت

18,180,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

23,310,000 تومان

یک تخته

28,440,000 تومان

کودک با تخت

18,180,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

23,310,000 تومان

یک تخته

28,440,000 تومان

کودک با تخت

18,180,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

23,310,000 تومان

یک تخته

28,440,000 تومان

کودک با تخت

18,180,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

23,900,000 تومان

یک تخته

31,460,000 تومان

کودک با تخت

18,100,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

23,900,000 تومان

یک تخته

31,460,000 تومان

کودک با تخت

18,100,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

24,260,000 تومان

یک تخته

29,840,000 تومان

کودک با تخت

18,680,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

24,260,000 تومان

یک تخته

29,840,000 تومان

کودک با تخت

18,680,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل Titanic Deluxe Golf Belek Antalya

هتل Titanic Deluxe Golf Belek Antalya


خدمات كامل

دوتخته

25,700,000 تومان

یک تخته

32,000,000 تومان

کودک با تخت

19,400,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

25,700,000 تومان

یک تخته

32,000,000 تومان

کودک با تخت

19,400,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل Concorde De Luxe Resort Lara Antalya

هتل Concorde De Luxe Resort Lara Antalya


خدمات كامل

دوتخته

26,600,000 تومان

یک تخته

33,350,000 تومان

کودک با تخت

19,850,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

26,600,000 تومان

یک تخته

33,350,000 تومان

کودک با تخت

19,850,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

26,990,000 تومان

یک تخته

33,940,000 تومان

کودک با تخت

18,030,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

26,990,000 تومان

یک تخته

33,940,000 تومان

کودک با تخت

18,030,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

27,320,000 تومان

یک تخته

34,430,000 تومان

کودک با تخت

20,210,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

27,320,000 تومان

یک تخته

34,430,000 تومان

کودک با تخت

20,210,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل Calista Luxury Resort Belek Antalya

هتل Calista Luxury Resort Belek Antalya


خدمات كامل

دوتخته

30,200,000 تومان

یک تخته

38,750,000 تومان

کودک با تخت

21,650,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

30,200,000 تومان

یک تخته

38,750,000 تومان

کودک با تخت

21,650,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

36,500,000 تومان

یک تخته

52,880,000 تومان

کودک با تخت

24,800,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

36,500,000 تومان

یک تخته

52,880,000 تومان

کودک با تخت

24,800,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

37,400,000 تومان

یک تخته

56,840,000 تومان

کودک با تخت

25,250,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

37,400,000 تومان

یک تخته

56,840,000 تومان

کودک با تخت

25,250,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
 هتل Maxx Royal Belek Golf Resortk Antalya

هتل Maxx Royal Belek Golf Resortk Antalya


خدمات كامل

دوتخته

47,300,000 تومان

یک تخته

74,660,000 تومان

کودک با تخت

30,200,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

47,300,000 تومان

یک تخته

74,660,000 تومان

کودک با تخت

30,200,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - نیمه دوم

  تهران
  تاریخ پرواز: نیمه دوم
  سان اکسپرس
  هواپیمایی: سان اکسپرس
 • آنتالیا - 6 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برایتور آنتالیا نوروز - نیمه دوم است .

تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است .

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.8 از 5 | از بین 27 امتیاز دهنده به تور آنتالیا نوروز - نیمه دوم

سوالات متداول