مبدا
تبریز
مقصد
مشهد
مسیر
تبریز - مشهد
نوع سفر
هوایی